Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
30-134 Kraków ul. Kołowa 3
print as PDF
Ogłoszenie nr 111596 / 01.12.2022
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: informatycznych Samodzielne stanowisko pracy ds. informatyki

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • określanie i opiniowanie potrzeb w zakresie wyposażenia Wojewódzkiego Inspektoratu w sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz przygotowanie dokumentacji w tym zakresie
 • wytyczanie informatycznego kierunku rozwoju Wojewódzkiego Inspektoratu
 • przygotowanie pism, zarządzeń, i instrukcji dotyczących spraw informatycznych
 • nadzór i kontrola przestrzegania wymagań w zakresie zgodnej z przepisami bezpiecznej eksploatacji zasobów informatycznych przez wszystkich pracowników użytkujących komputery w Wojewódzkim Inspektoracie
 • zarządzanie incydentami bezpieczeństwa IT
 • dokonywanie instalacji, konfiguracji i konserwacji i napraw sprzętu informatycznego w komórkach organizacyjnych; w tym instalowanie i konfiguracja systemów operacyjnych, oraz aplikacji na komputerach
 • zapewnienie serwisu oprogramowania i sprzętu
 • szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i udzielanie im pomocy technicznej w zakresie korzystania z tego sprzętu
 • szkolenie pracowników i nadzór w zakresie bezpieczeństwa informatycznego
 • nadzór nad przestrzeganiem warunków licencji udzielonych przy stosowaniu sprzętu informatycznego
 • zapewnienie właściwego administrowania siecią i sprzętem informatycznym oraz ochronę systemów i sieci teleinformatycznych
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z siecią komputerową, usuwanie awarii
 • administrowanie domeną AD Microsoft
 • konfiguracja i utrzymanie tuneli VPN LAN pomiędzy 15 lokalizacjami Wojewódzkiego inspektoratu
 • obsługa konsoli pocztowych
 • kontrola systemów bezpieczeństwa oparty na Eset Antywirus
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa
 • prowadzenie ewidencji uprawnień
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie lub średnie techniczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w zakresie serwisu sprzętu komputerowego oraz pracy w sieci opartej na domenie systemu Windows
 • gotowość do podnoszenia swoich umiejętności i kompetencji;
 • dobra znajomość systemów Windows z usługą pracy w domenie (instalacja i konfiguracja
 • umiejętność diagnozowania awarii i naprawy sprzętu komputerowego
 • znajomość pakietu Ms Office
 • dobra znajomość zagadnień administrowania domenami AD Microsoft
 • umiejętność konfiguracji sieci w systemie Windows (IPv4, znajomość protokołu TCP konfiguracji VPN)
 • umiejętność konfiguracji sprzętu sieciowego (urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, skanery, itp.)
 • czynne prawo Jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • Staż pracy co najmniej 5 lat w administracji publicznej na stanowisku informatycznym
 • dobra znajomość systemu EZD PUW i ZSIORIN, ERP Optima, Płatnik ZUS
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych, o służbie cywilnej, i administracji rządowej w województwie
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Certyfikat Bezpieczeństwa Informatycznego
 • certyfikowane szkolenia Microsoft i Cisco
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • profesjonalne podejście do klienta
 • radzenie sobie z presją
 • umiejętność współpracy
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na drugim piętrze. W budynku jest winda, podjazdy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na terenie Urzędu jest miejsce parkingowe dla osób ze specjalnymi potrzebami. Praca biurowa i terenowa, tj. obsluga informatyczna siedziby głównej i 14 oddziałów Wojewódzkiego Inspektoratu.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Pracę możesz rozpocząć od: 2023-01-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu czynnego prawa Jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Certyfikat Bezpieczeństwa Informatycznego
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Certyfikowane szkolenia Microsoft i Cisco
calendar icon

Aplikuj

do 12 grudnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 111596"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Kołowa 3
30-134 Kraków

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(12) 623-28-24
 • Dokumenty należy złożyć do: 12.12.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje: 1) Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Krakowie przy ul. Kołowej 3,e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 2) Dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie. 3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie realizujący powierzone zadania. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa. 4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w WIORiN w Krakowie udziela Inspektor Ochrony Danych Kontakt: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków Tel. 12 62-32-800, e-mail: iodo-krakow@piorin.gov.pl

Wytworzył/odpowiada: Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Udostępnił: Anna Poznańska

Komórka organizacyjna: samodzielne stanowisko pracy ds. kadr

Wprowadzono: 01.12.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×