Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
31-201 Kraków ul. Bratysławska 5
print as PDF
Ogłoszenie nr 110746 / 18.11.2022
Dołącz do nas jako:

referent prawny

w Wydziale Prawnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • • prowadzenie postępowania odwoławczego od decyzji administracyjnych wraz z przygotowywaniem dokumentacji celem przekazania do organu wyższej instancji,
 • • sporządzenie odpowiedzi na wnioski o udzielnie informacji publicznej,
 • • weryfikacja decyzji nakładanych przez inspektorów transportu drogowego,
 • • przekazywanie zgodnie z właściwością pism, w stosunku do których brak jest podstaw prawnych do rozpatrzenia przez tutejszy Inspektorat,
 • • przesłuchania stron, świadków, udzielanie pomocy prawnej innym organom,
 • • przyjmowanie interesantów,
 • • prowadzenie rejestrów oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla czynności przypisanych do stanowiska.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • • znajomość procedur z zakresu prawa administracyjnego,
 • • znajomość ustaw o transporcie drogowym, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, prawo o ruchu drogowym,
 • • umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office),
 • • umiejętność obsługi systemu informatycznego LEX.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • • umiejętność pracy w zespole,
 • • komunikatywność,
 • • samodzielność.
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Uprawnienie do otrzymania trzynastej pensji stosownie do przepracowanego w urzędzie okresu zatrudnienia.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- zadania realizowane w siedzibie Inspektoratu; - współpraca z jednostkami zewnętrznymi, praca umysłowa, pod presją czasu, sytuacje stresujące związane z obsługą klientów zewnętrznych; nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy; - narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka; - budynek 2-piętrowy bez windy; - pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób poruszających się na wózkach; - na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone, Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel. 012 416-51-33

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-12-01
Przewidywany czas zastępstwa do: 2024-12-31
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 24 listopada 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 110746"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Bratysławska 5
31-201 Kraków
z dopiskiem "oferta pracy - referent prawny"

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.11.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Państwa danych jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

  Z administratorem można kontaktować się w następujący sposób:

  listownie: ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków,
  przez elektroniczną skrzynkę podawczą,
  mailowo: sekretariat@krakow.witd.gov.pl,
  telefonicznie: (12) 416 51 20.
  Inspektor ochrony danych:

  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez administratora Inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres e-mail: biuro@personal-data.pl

  Podstawy przetwarzania:

  Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie wskazanym w przepisach prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e – sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi i art. 6 ust. 1 lit. c – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 i art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), w szczególności w związku z art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

  W zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach, administrator przetwarza dane osobowe, w tym dane wskazane w art. 9 ust. 1 RODO.

  Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO wyłącznie w przypadku, gdy:

  zostały one przekazane dobrowolnie przez stronę w ramach postępowania prowadzonego przez administratora;
  jest to konieczne do weryfikacji prawidłowości przekazanych przez stronę danych;
  z przepisu prawa wynika konieczność przetwarzania tych danych;
  jest to niezbędne do wykonania wyroku sądu.
  Cel:

  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i zadań Inspekcji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

  Odbiorcy danych osobowych:

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące na podstawie zawartych umów z administratorem (w tym obsługa prawna, konsultingowa, dostawcy oprogramowania, podmioty konserwujące sprzęt, archiwizujące lub usuwające dane, itp.). Odbiorcami mogą być strony i uczestnicy postępowań, organy odwoławcze właściwe w sprawie jak również organy właściwe do załatwienia sprawy (podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa).

  Okres przechowywania danych:

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach (zgodnie z zasadami postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie).

  Prawa osób, których dane dotyczą:

  Mają Państwo:

  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  prawo do usunięcia danych osobowych (z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z art. 17 ust. 3 RODO);
  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
  Informacja o wymogu podania danych:

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.

  Informacja dodatkowe:

  Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany (w systemach teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DODO
  Obowiązek Informacyjny realizowany na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości:

  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Krakowie. Dane kontaktowe administratora: ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków, tel. 12 416 51 20, adres e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl
  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres e-mail: biuro@personal-data.pl
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji przez administratora ustawowych obowiązków, tj. rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze mandatów karnych.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości, przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  W przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Wytworzył/odpowiada: Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

Udostępnił: Beata Wiśniewska

Komórka organizacyjna: samodzielne stanowisko ds. kadr

Wprowadzono: 18.11.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×