Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pom. 54
print as PDF
Ogłoszenie nr 123684 / 08.07.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: pasz i utylizacji w Zespole ds. pasz i utylizacji
#administracja publiczna #działalność inspekcyjna #weterynaria
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów nadzorowanych zajmujących się produkcją, obrotem, gromadzeniem i przetwarzaniem pasz, żywności oraz innych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w celu ochrony zdrowia zwierząt,
 • pobieranie próbek pasz, żywności i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do badań monitoringowych w celu kontroli ich zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie, analiza i aktualizacja rejestru podmiotów nadzorowanych zajmujących się chowem lub hodowlą oraz transportem zwierząt w ramach kontroli wzajemnej zgodności,
 • przygotowanie, aktualizacja planów i harmonogramów kontroli w obszarze pasz i utylizacji, a także dobrostanu, ochrony, identyfikacji i rejestracji zwierząt w celu zapewnienia właściwego nadzoru Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW),
 • przygotowanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz projektów pism i dokumentów w celu wdrażania obowiązującego prawa weterynaryjnego na poziomie powiatu,
 • przygotowanie zawiadomień do organu powołanego do ścigania przestępstw o podejrzeniu popełnienia wykroczenia lub przestępstwa ściganego z urzędu oraz postępowania mandatowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla podmiotów objętych nadzorem oraz wyznaczonych przez PLW,
 • sporządzanie i prowadzenie wymaganej w obszarze pasz i utylizacji, a także ochrony zakresu zdrowia i ochrony zwierząt dokumentacji i sprawozdawczości.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej np. zootechniczne, rolnicze lub pokrewne,
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Znajomość KPA i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych i żywnościowych
 • Prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP (dotyczy lekarzy weterynarii)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 

 • wynagrodzenie zasadnicze + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • "trzynaste" wynagrodzenie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do15:00 oraz w terenie - obszar Powiatu Wałeckiego - kontrole nadzorowanych podmiotów, pobieranie próbek,
 • obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
 • wyjazdy służbowe na szkolenia i konferencje,
 • kontakt z klientem zewnętrznym,
 • siedziba urzędu usytuowane jest na I piętrze budynku,
 • w budynku podjazd i winda,
 • pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • CV, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą.
 • Kandydat powinien wykazać się znajomością obsługi komputera w tym oprogramowania MS Windows, MS Office oraz programów poczty elektronicznej.
 • Oferty mogą być składane w formie pisemnej w siedzibie Inspekcji Weterynaryjnej w Wałczu bądź za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w sekretariacie PIW (Inspekcja Weterynaryjna w Wałczu czynna jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00).
 • Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 67 258 2316 oraz na stronie internetowej urzędu.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokument potwierdzający posiadanie prawa jazdy.
 • Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dotyczy lekarzy weterynarii / zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej)
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 8 sierpnia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 123684"
na adres:
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu
Al. Zdobywców Wału Pom. 54, 78-600 Wałcz
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
67 258 23 16
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.08.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałczu, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz, walcz.piw@wetgiw.gov.pl, tel. 663 999 390
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych PIW w Wałczu, iod@piw.walcz.pl, tel. 574 750 780
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa b) Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu

Udostępnił: Marta Staniszewska

Komórka organizacyjna: Księgowość

Wprowadzono: 08.07.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×