Biuro - zdjęcie 2
Urząd Morski w Szczecinie
70-207 Szczecin Plac Stefana Batorego 4
print as PDF
Ogłoszenie nr 118366 / 29.03.2023
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

Do spraw: Inspekcji Statków (FSC) w Inspektoracie Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC)
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przeprowadza przeglądy i inspekcje wyposażenia i konstrukcji statków morskich w celu stwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Przeprowadza przeglądy i inspekcje wyposażenia i konstrukcji statków morskich w celu stwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ocenia stan bezpieczeństwa inspekcjonowanych statków w celu wydania opinii co do zgodności z obowiązującymi normami.
 • Przeprowadza inspekcje dotyczące składu i kwalifikacji załóg statków polskich oraz ocenia skład załóg pod kątem spełnienia norm pracy i bezpieczeństwa w celu określenia lub potwierdzenia minimalnego składu załogi.
 • Przeprowadza audyty systemów zarządzania bezpieczeństwem na pokładach statków oraz w biurze armatora w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami kodeksu ISM i wydania lub potwierdzenia odpowiedniego certyfikatu przewidzianego tym kodeksem.
 • Przeprowadza weryfikację planów ochrony statków w celu oceny planów oraz oceny samych statków na zgodność z wymaganiami kodeksu ISPS w celu wydania lub potwierdzenia certyfikatu ochrony statku.
 • Przeprowadza audyty stacji serwisowych i atestujących sprzęt i wyposażenie stosowane na statkach morskich w celu wydania opinii dotyczącej uznania tych stacji w imieniu administracji.
 • Współpracuje z właściwymi instytucjami w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem ludzi, statków i ochroną środowiska w celu poprawy bezpieczeństwa na morzu. Wdraża zalecenia IMO, dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa żeglugi.
 • Uczestniczy w przygotowaniach, opiniowaniu i ocenie projektów aktów prawa krajowego i międzynarodowego dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w celu podniesienia jakości przepisów prawnych i podniesienia bezpieczeństwa żeglugi.
 • Udziela informacji zainteresowanym stronom nt. obowiązujących aktów prawa dotyczących rejestracji, dokumentów okrętowych i bezpieczeństwa żeglugi w celu usprawnienia obsługi w UM. Udział na zasadach eksperckich w postępowaniach wyjaśniających w sprawach naruszeń przepisów w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i zanieczyszczenia środowiska morskiego oraz dotyczących wypadków morskich
 • Przeprowadza samodzielnie inspekcje jednostek bandery polskiej w zakresie zleconym przez Głównego Inspektora.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe o profilu morskim lub budownictwa okrętowego
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata praca w charakterze oficera na statkach morskich
 • Dyplom morski na poziomie zarządzania w dziale pokładowym na statkach o poj. brutto pow. 3000 ton lub maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych pow. 3000 kW, lub dyplom inżyniera budowy okrętów, lub inżyniera w zawodzie związanym z gospodarką morską
 • Znajomość języka angielskiego – dobra w mowie i piśmie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość i umiejętność pracy z aplikacjami biurowymi (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok doświadczenia w administracji morskiej lub w towarzystwach klasyfikacyjnych
 • audytor ISM, audytor ISO 9001, według szkoleń EMSA
 • otwartość i gotowość na ciągłe podnoszenie kwalifikacji
 • umiejętność pracy w zespole
Co oferujemy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
 • zagrożenie korupcją
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
 • dostępność samochodu służbowego
 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • WYMAGANE DOKUMENTY TJ. ŻYCIORYS (C.V.), LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE. 
 • WYNAGRODZENIE ZASADNICZE: 4043,00 ZŁ BRUTTO
  + DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia Dyplomu morskiego na poziomie zarządzania w dziale pokładowym na statkach o poj. brutto pow. 3000 ton lub maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych pow. 3000 kW, lub kopia dyplomu inżyniera budowy okrętów, lub inżyniera w zawodzie związanym z gospodarką morską
 • Kopia Prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie: audytor ISM, audytor ISO 9001, według szkoleń EMSA
calendar icon

Aplikuj

do 8 kwietnia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 118366"
na adres:

Dokumenty należy przesyłać na adres:

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

lub osobiście w Kancelarii Urzędu, I piętro pok. 130
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

inf. dotyczące naboru - tel. 91 44 03 594
inf. dotyczące wyniku naboru - tel. 91 44 03 456.
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.04.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Telefon - 91 4403-309, email - IOD@ums.gov.pl.
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Szczecinie

Udostępnił: Izabela Kurczak

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 29.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×