Szczecin - panorama
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4
print as PDF
Ogłoszenie nr 71016 / 10.11.2020
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, a także prowadzi kontrole realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej,
 • Przeprowadza kontrole dotyczące sposobu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz dodatku wychowawczego,
 • Wspomaga jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Wykonuje zadania związane z realizacją resortowych i rządowych programów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny,
 • Opracowuje sprawozdania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji,
 • Staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin albo specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rozporządzeniu Rady Ministrów o sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta”,
 • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • znajomość ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • umiejętność pracy w zespole, komunikacji w mowie i piśmie,
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe
Co oferujemy

·         terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ok.  36 000 zł brutto

·      stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

·      praca w korpusie służby cywilnej

·      dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami

·      fundusz socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. „wczasów pod gruszą”, finansowe benefity w okresie świąt, zakładowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansowa w trudnych sytuacjach itd.

·      możliwość pracy samodzielnej i uczestnictwa w ciekawych projektach oraz w zespołach interdyscyplinarnych

·      dogodne i elastyczne godziny pracy

·      możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego

·      szkolenia interpersonalne i specjalistyczne w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego

·      możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia – po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia)

·      możliwość refundacji części kosztów za studia i kursy językowe

·     praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego

Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej – praca z dokumentami
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW
 • oświetlenie dzienne i sztuczne
 • stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę, telefon
 • w budynku znajduje się winda (brak podjazdów) oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym – prowadzenie kontroli w jednostkach mających  siedzibę w województwie zachodniopomorskim,
 • warunki pracy w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje

REKRUTACJA:

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata

×        Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,

×        Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,

×        Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu

×        Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone                             z przyczyn formalnych,

×        Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.

3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania

×        Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,

×        Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,

×        Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście                      w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym

×        Rozmowa kwalifikacyjna

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nabór może zostać przeprowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie np. przy wykorzystaniu takich narzędzi jak narzędzi: MS TEAMS, Zoom, Skype.

 

5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna

×        Kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia

×        Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska
w służbie cywilnej”.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 25 listopada 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283 ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin z dopiskiem: „oferta zatrudnienia nr 78”
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
91 4303 650 lub 91 4303 489
 • Dokumenty należy złożyć do: 25.11.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  ·         Administrator danych i kontakt do niego: Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

  ·         Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@szczecin.uw.gov.pl, tel. 91 43 03 444 lub listownie: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

  ·         Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

  ·         Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom

  ·         Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

  ·         Uprawnienia:

  1.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4.    prawo do usunięcia danych osobowych;

  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  5.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  ·         Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2.    art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa                      z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3.    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  ·         Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  ·         Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne,        zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  ·         Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

   

   

   
   

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Udostępnił: Weronika Wrońska

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 10.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×