Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
71-337 Szczecin ul. Ostrawicka 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 111909 / 06.12.2022
Dołącz do nas jako:

starszy asystent

Pracownia Analityki Chemicznej Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Wykonywanie badań chemicznych próbek pasz zgodnie z normami/ procedurami badawczymi/ instrukcjami/ przepisami oraz prowadzenie zwiazanej z tym dokumentacji.
 • Przyjmowanie, rejetracja i przygotowanie próbek do badań, kontakt z klientami laboratorium w zakresie działalności pracowni.
 • Opracowywanie wyników badań i sporzadzanie sprawozdań z badań.
 • Obsługa i sprawdzanie wyposażenia w ramach nadnych uprawnień oraz utrzymywanie go w nalezytym stanie technicznym.
 • Prowadzenie rejestrów odczynników oraz planowanie rodzaju i ilości środków niezbędnych do przeprowadzenia badań.
 • Uczestniczenie w realizacji przejętego w laboratorium systemu jakości.
 • Opracowywanie, modyfikacja i weryfikacja metod oraz monitorowanie wazności wyników badań.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (chemiczne, biotechnologiczne, technologia żywności lub pokrewne)
 • Staż pracy co najmniej 1 rok w laboratorium chemicznym
 • znajomość praktyczna i teoretyczna podstawowych technik badawczych stosowanych w laboratorium chemicznym
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność organizowania i planowania pracy,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, Word, Exel,
 • zdolność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • szkolenie z metod badawczych (w zakresie chemi klasycznej) stosowanych w laboratorium chemicznym, techniki PCR, normy PN-EN ISO/EC-17025,
 • doświadczenie w badanich pasz,
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością w laboratorium wg PN-EN ISO 17025,
 • staranność, obowiązkowość, dyspozycyjność.
 • umiejętnośc podejmowania decyzji, odporność na sters
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym  oraz kontynuacja badań w niektóre dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta); kontakt ze  szkodliwymi czynnikami zakaźnymi i substancjami chemicznymi , wykonywanie badań bakteriologicznych, molekularnych, mikroskopowych oraz innych biologicznych i wizualno-wagowych, kontakt z klientami laboratorium w zakresie działalności pracowni,sporządzanie zapisów oraz prowadzenie książęk i rejestrów wynikających z systemu zarządzania jakością, opracowywanie wyników badań oraz sporządzanie sprawozdań z badań,obsługa  i sprawdzanie sprzętu laboratoryjnego, wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych.

Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności. Obligatoryjne zachowanie wymogów SZ- systemu zarządzania. Praca w zespole, często pod presją czasu z wykorzystaniem  sprzętu laboratoryjnego oraz niezbędnych odczynników.

Praca wykonywana jest w budynku biurowo-laboratoryjnym na trzecim piętrze nie posiadającym podjazdu, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale nie zatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Na wniosek kandydata złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata za osobistym pokwitowaniem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (091) 4898211; ( 091)  4898220, (091) 4898259.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
calendar icon

Aplikuj

do 11 grudnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 111909"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie 71-337 Szczecin ul. Ostrawicka 2 z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – Starszy asystent Pracownia analityki chemicznej ZHW Szczecin”
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(091) 4898211; ( 091) 4898220, (091) 4898259.
 • Dokumenty należy złożyć do: 11.12.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. • Administrator danych i kontakt do niego: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie - 91 48 98 200 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych - 91 48 98 48 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej • Informacje o odbiorcach danych: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie 71-337 Szczecin ul. Ostrawicka 2 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) • Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Udostępnił: Karolina Grabowska

Komórka organizacyjna: Zespół ds. finansowo-księgowych

Wprowadzono: 06.12.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×