Biuro - zdjęcie 2
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
70-515 Szczecin ul. Małopolska 47
print as PDF
Ogłoszenie nr 97679 / 27.04.2022
Dołącz do nas jako:

kierownik sekcji

Do spraw: inwestycji i remontów w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru i koordynowanie pracą Sekcji Inwestycji i Remontów, w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji nałożonych zadań
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad opracowywaniem programów inwestycyjnych związanych z budową obiektów służbowych, celem wdrożenia ich realizacji
 • Rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych pod względem rzeczowo-finansowym, w celu ich zgodności z zatwierdzonym harmonogramem
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przydzielonymi limitami wydatków rzeczowych w celu ich racjonalnego wydatkowania przez pracowników Sekcji Inwestycji i Remontów
 • Zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji finansowej nadzorowanych zadań, w celu ich prawidłowego rozliczenia i zasadności opłacenia
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad terminową realizacją nakazów, postanowień i zaleceń wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Pracy oraz inne organy kontrolujące w aspekcie zgodności warunków pracy z przepisami BHP
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad opracowywaniem przez pracowników Sekcji wniosków o przeprowadzenie postępowań przetargowych na roboty budowlane, remontowe i usługi oraz realizacją zawartych umów
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad terminowym i prawidłowym przyjmowaniem do ewidencji SWOP – środków trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów
 • Sprawowanie kompleksowej opieki merytorycznej w zakresie zagadnień związanych z prawem budowlanym nad powierzonymi zadaniami
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem magazynów sprzętu i wyposażenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz infrastruktury technicznej
 • Weryfikowanie i ustalanie zakresu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, celem zapewnienia zgodności z założeniami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz potrzebami Policji
 • Nadzorowanie usuwania stwierdzonych w okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym usterek, w celu ich wykonania zgodnie z zawartą umową
 • Opracowywanie planów i sprawozdań z działalności inwestycyjnej i remontowej celem przekazania aktualnych informacji do Biura Logistyki Policji KGP
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem zapasów ponadnormatywnych, zbędnych oraz wybrakowaniem w celu prawidłowego gospodarowania sprzętem i urządzeniami
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w planowaniu i koordynacji wielobranżowych zadań inwestycyjnych oraz kierowaniu zespołem ludzi
 • Uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjnej lub sanitarnej lub elektrycznej
 • Bardzo dobra znajomość Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.); Doświadczenie w określaniu, zamawianiu i realizacji zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane w tym: w szczególności w zakresie opisu zamówienia, szacowania wartości zamówienia, ustalania kryteriów podmiotowych, opisu sposobu obliczenia ceny oferty, zlecania robót dodatkowych i zamiennych, udzielania zamówień dodatkowych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów towarzyszących dot. poszczególnych etapów budowlanych procesów inwestycyjnych i remontowych, w tym: uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych, projektowanie, przygotowanie procesu budowlanego, realizacja robót budowlanych, odbiory, roszczenia odszkodowawcze, rozliczenia
 • Znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w szczególności z zakresu wydatków majątkowych, szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • Znajomość Kodeksu Cywilnego w zakresach odnoszących się do robót budowlanych (rodzaj wynagrodzenia, rękojmia, gwarancja, umowa o roboty budowlane, umowa o dzieło, umowa dostawy i usług, solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, rokowania)
 • Umiejętność kierowania zasobami ludzkimi
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Samodzielność, kreatywność oraz dobra organizacja pracy własnej
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, organizacji pracy, współpracy, oceniania, analizy, syntezy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

 

Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, na II piętrze, w pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na czas zatrudnienia istnieje możliwość zakwaterowania w zasobach lokalowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego 6492,11 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Dodatkowe informacje

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Oświadczenia kandydatów powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przed upływem tego terminu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 47-78-11-267.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” wydanym przez organy Policji lub ABW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie pojazdów służbowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy
calendar icon

Aplikuj

do 9 maja 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Małopolska 47, pok. 2
70-515 Szczecin

z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 23/2022”
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47-78-11-267
 • Dokumenty należy złożyć do: 09.05.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE 9 (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie jest Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szcze­cin.

  Inspektorem ochrony danych jest mł. insp. Tomasz Kopka Naczelnik Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, tel: 47 78 11 570, e-mail: iod.kwp@sc.policja.gov.pl.

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Informacje o odbiorcach danych: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin.

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  Uprawnienia:

  ·         prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

  ·         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Udostępnił: Dorota Dranikowska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 27.04.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×