Biuro - zdjęcie 2
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4
print as PDF
Ogłoszenie nr 92979 / 16.02.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor wojewódzki

Do spraw: gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi sprawy dotyczące stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa i na wniosek oraz w sprawie przekazywania samorządom nieruchomości Skarbu Państwa;
 • Prowadzi postępowania zmierzające do nabycia nieruchomości, wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania;
 • Prowadzi postępowania i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych dotyczących stwierdzenia przejścia własności nieruchomości bądź nieodpłatnego przekazywania nieruchomości rolnych;
 • Potwierdza prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz własności budynków i innych urządzeń i lokali z mocy prawa na rzecz państwowych osób prawnych oraz państwowych instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw drogowych;
 • Przygotowuje projekty zarządzeń Wojewody w zakresie obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa;
 • Prowadzi postępowania i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych dotyczące regulacji stanów prawnych gospodarstw rolnych, przekazuje lasom państwowym nieruchomości Skarbu Państwa, potwierdza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w trwały zarząd oraz opiniuje wnioski o nabycie nieruchomości przez cudzoziemców;
 • Sprawuje nadzór nad starostami w zakresie gospodarowania nieruchomościami i ujawnia prawa własności w księgach wieczystych;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w II instancji w zakresie wywłaszczania, zwrotów, ustalania odszkodowań, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Staż pracy co najmniej 2 lata w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność współpracy w zespole;
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy - o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • znajomość przepisów ustawy - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 • znajomość przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze gospodarki nieruchomościami.
 • uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości
Co oferujemy

·      terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ok.  3 400 zł brutto miesięcznie (40 800 zł brutto rocznie)

·      stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

·      praca w korpusie służby cywilnej

·      dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami

·      fundusz socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku pracownika tzw. „wczasów pod gruszą”, finansowe świadczenia w okresie wiosennym, jesienno-zimowym i z okazji Dnia Dziecka, zakładowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansowa w trudnych sytuacjach itd.

·      możliwość pracy samodzielnej i uczestnictwa w ciekawych projektach oraz w zespołach interdyscyplinarnych

·      dogodne i elastyczne godziny pracy

·      możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego

·      szkolenia interpersonalne i specjalistyczne w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego

·      możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia – po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia)

·      możliwość refundacji części kosztów za studia i kursy językowe

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,

·         Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej

·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie

·         oświetlenie dzienne i sztuczne

·         stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Dodatkowe informacje

REKRUTACJA:

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata

×        Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,

×        Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,

×        Do składania dokumentów zachęcamy również osoby o specjalnych potrzebach, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu

×        Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca,

×        Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”

2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu

×        Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone  z przyczyn formalnych,

×        Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.

3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania

×        Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,

×        Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,

×        Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście  w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym

×        Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy określonej w wymaganiach niezbędnych

5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna

×        Kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia

×        Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.

Nabór może zostać przeprowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie, np. przy wykorzystaniu narzędzi: zoom, Skype, teams. Kandydat będzie musiał posiadać zainstalowany odpowiedni program.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy określonej w wymaganiach niezbędnych.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości
calendar icon

Aplikuj

do 28 lutego 2022

na adres:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283 ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 5 ”
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
91/ 43 03 671, 43 03 650
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@szczecin.uw.gov.pl, tel. 91 43 03 444 lub listownie: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Udostępnił: Anna Kasprzyk

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 16.02.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×