Biuro - zdjęcie 2
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4
print as PDF
Ogłoszenie nr 100185 / 04.06.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor wojewódzki

Do spraw: nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Kontroluje działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w sprawach z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu oceny poprawności zakładania, prowadzenia i udostępniania baz danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Weryfikuje bazy danych ewidencji gruntów i budynków, pod względem jakości i spójności
 • Dokumentuje, analizuje i wizualizuje dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków.
 • Przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Nadzoruje prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków, prowadzi instruktaż, szkolenia dla organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Zapewnia obsługę informatyczną Inspekcji w zakresie specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego oraz sprzętu informatycznego.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe o specjalności geoinformatyka lub wyższe geodezyjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarach wykorzystujących dane przestrzenne lub w obszarze geodezji i kartografii
 • znajomość przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • znajomość pakiet Office na poziomie zaawansowanym (Excel)
 • umiejętność korzystania z istniejących baz danych, wizualizacji danych przestrzennych za pomocą sieci Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • szkolenia w zakresie znajomości programów informatycznych stosowanych w geodezji oraz pakietu Office
 • uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii z zakresu 2
 • znajomość programów geodezyjnych stosowanych w starostwach województwa zachodniopomorskiego (np. Geoinfo, Turbo Ewid), programów GIS (np. QGIS)
 • umiejętność programowania, tworzenia makr pozwalających na usprawnienie pracy
 • umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, wizualizacji danych przestrzennych
Co oferujemy
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości  około 46 800 zł brutto rocznie
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w korpusie służby cywilnej
 • dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewentualne nagrody finansowe uzależnione od wysokości średniej oceny półrocznej
 • fundusz socjalny (ZFŚS) – np. dofinansowanie tzw. „wczasów pod gruszą”, finansowe benefity w okresie wiosennym lub jesienno-zimowym, pomoc finansowa dla dzieci z okazji dnia dziecka, pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansowa  w trudnych sytuacjach .
 • możliwość pracy samodzielnej i uczestnictwa w ciekawych projektach oraz w zespołach interdyscyplinarnych
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • dofinansowanie do kart Multisport
 • szkolenia interpersonalne i specjalistyczne w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego
 • możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia – po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia)
 • możliwość refundacji części kosztów za studia i kursy językowe
 • pracę w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego

 

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • oświetlenie dzienne i sztuczne
 • stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku ZUW
 • w budynku urzędu znajduje się winda (brak podjazdów)
 • urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 

Dodatkowe informacje

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata

 • Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,
 • Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu

 • Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
 •  Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.

3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub                  e-mailem,
 • Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,
 • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym

5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna

 • Kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia
 • Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • sprawdzenie umiejętności obsługi pakietu Office i pozostałych umiejętności informatycznych wskazanych w wymaganiach

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia uprawnień zawodowych
 • kopie ukończonych szkoleń w zakresie określonym w ogłoszeniu
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
calendar icon

Aplikuj

do 30 czerwca 2022

na adres:
W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283 ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
z dopiskiem: "oferta zatrudnienia nr 70 "

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
91/430 3150, 91/430 3650
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.06.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego:

  Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

  Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@szczecin.uw.gov.pl, tel. 91 43 03 444 lub listownie: Zachodniopomorski

  Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

  Cel przetwarzania danych:

  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

  Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom

  Okres przechowywania danych:

  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy,   w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  Uprawnienia:

                1.     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

                2.     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

                3.     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

                4.     prawo do usunięcia danych osobowych;

  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,

  podany powyżej;

                5.     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

  00-193 Warszawa).

  Podstawa prawna przetwarzania danych:

                1.     art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

                2.     art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

                3.     art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Informacje o wymogu podania danych:

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna

  będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

   

   

   

   

   

   

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Udostępnił: Weronika Wrońska

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 04.06.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×