Biuro - zdjęcie 2
Urząd Morski w Szczecinie
70-207 Szczecin Plac Stefana Batorego 4
print as PDF
Ogłoszenie nr 114920 / 07.02.2023
Dołącz do nas jako:

nadzorca ochrony wybrzeża

w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża, Obwód Ochrony Wybrzeża Darłowo, Obchód OW Łazy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Kieruje i nadzoruje pracę brygady roboczej, poprzez wyznaczanie i odbiór wykonywanych robót, ewidencjonowanie ilości oraz czasu pracy w kartach pracy.
 • Dozoruje powierzony odcinek pasa technicznego Obchodu, zabezpiecza przedmioty wyrzucone przez morze na brzeg, zgłasza Kierownikowi Obwodu odcinki uszkodzone i zagrożone pod względem powodziowym i sztormowym oraz wszelkie zauważone zmiany spowodowane przez działalność morza i inne czynniki .
 • Prowadzi nadzór nad realizacją decyzji Dyrektora Urzędu w zakresie wykorzystania pasa technicznego do celów innych niż ochronne oraz w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
 • Nadzoruje wykonanie prac leśnych zgodnie z zasadami hodowli lasu oraz Instrukcją Ochrony Lasu i ochrony ppoż., przy współudziale Inspektora Obwodu wykonuje szacunki brakarskie drzew na pniu do wniosków cięć, nadzoruje wyrób drewna.
 • Prowadzi ewidencję przychodowo – rozchodową drewna oraz użytków ubocznych.
 • Sprawdza funkcjonowanie umocnień hydrotechnicznych, nadzoruje roboty hydrotechniczne prowadzone systemem gospodarczym.
 • Przygotowuje opinie dla Zespołu ds. Administracji Pasa Nadbrzeżnego w sprawach związanych z geodezją i gospodarką gruntami oraz zmianą zagospodarowania obszaru pasa nadbrzeżnego.
 • Bierze udziału w akcjach przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych w celu uniknięcia lub zminimalizowania strat w dobrach materialnych i zagrożenia życia i zdrowia ludzi.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie związane z gospodarką leśną
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze związanym z leśnictwem lub administracją
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość: Ustawy o lasach, Ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej, obowiązujących przepisów BHP w leśnictwie
 • obsługa programów Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy związane z kierowaniem zespołem ludzi
 • Znajomość: Ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o ochronie przyrody, Prawa budowlanego, KPA
Co oferujemy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • wysiłek fizyczny,
 • praca w terenie,
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
 • narażenie na ukąszenie kleszcza
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • zagrożenie korupcją
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY TJ.  ŻYCIORYS (CV) I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.

Wynagrodzenie zasadnicze 4250,86 zł brutto + dodatek za wysługę lat

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 28 lutego 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 114920"
na adres:
W związku z zagrożeniem związanym z wirusem SARS-CoV-2 dokumenty należy przesyłać na adres:

Urząd Morski w Szczecinie
pl. Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
inf. dotyczące naboru - tel. 94 314 2229
inf. dotyczące wyników naboru - tel. 91 440 3210
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Telefon - 91 4403-309, email - IOD@ums.gov.pl.
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Szczecinie

Udostępnił: Krystyna Dąbrowska

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 07.02.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×