Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie
78-200 Białogard ul. Kołobrzeska 43
print as PDF
Ogłoszenie nr 118338 / 28.03.2023
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
#informacje niejawne #IT
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up starszy inspektor Zespołu ds. Ochrony Infomacji Niejawnych KPP Białogard quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Aktualizacja bieżących danych będących podmiotem obsługi systemu informatycznego
 • Opracowywanie analiz i zestawień informatycznych na potrzeby Komendy
 • Wykonywanie kopii zapasowych rejestratorów
 • Dokonywanie przeglądu sprzętu radiowego zainstalowanego w obiektach KPP i jednostek podległych
 • Instalacja,konserwacja, naprawa aparatów telefonicznych, sprzętu komputerowego oraz biurowego
 • Zarządzanie, konserwacja systemów SKD, CCTV, ESEK, SSWiN, PPOŻ.
 • Pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinfomatycznego systemów niejawnych
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej, ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych
 • Szkolenie użytkowników końcowych z obługi sprzętu komputerowego, biurowego i radiowego
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie informatyczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • umiejętność obługi komputera
 • znajomość ustawy o Policji i ustawy o Służbie Cywilnej
 • znajomość ustawy o ochronie infomacji niejawnych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość systemów operacyjnych windows, linux
 • znajomość pakieków biurowych i systemó pocztowych
 • umiejętność diagnozy i usunięcia problemów technicznych sprzętu infomatycznego,teleinfomatycznego i radiowego
 • umiejętnośc instalacji i konfiguracji urządzeń peryferyjnych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie w pełni z praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" wydane przez oranych Policji, ABW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne, teleinformatyczne
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy.
 • posiadanie uprawnień SEP
 • posiadanie uprawnień inspektora PPOŻ.
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - złóż wówczask kopię potwierdzającego niepełnosprawność.

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy, przy monitorze ekranowym powyżej  dobowego czasu pracy.

Praca wymagająca kontaktu z funkcjonariuszami oraz pracownikami, innymi jednostkami ogranizacyjnymi Policji oraz instytucjami zewnętrznymi.

Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku KPP Białogard, w pokoju jednoosobowym wyposażonym w sprzęt komputerowy i biurowy. Oświetlenie w pomieszczeniu naturalne i sztuczne. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów dla wózków oraz brak na tym piętrze toalety dla osób niepełnosprawych.

Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

infomacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego tj. 3947,19 zł brutto miesięcznie + dodatek za wysługę lat.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 7 kwietnia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 118338"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie
ul. Kołobrzeska 43
78-200 Białogard
Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji pok. 234
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w Służbie Cywilnej na stanowisko starszego inspektora Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych"
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
477842505
477842582
477842581
 • Dokumenty należy złożyć do: 07.04.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Białogardzie ul. Kołobrzeska 43 78-200 Białogard tel. 477842505
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Anna Tołodziecka e-mail: iod.kpp.bialogard@sc.policja.gov.pl tel. 477842510
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie ul. Kołobrzeska 43 78-200 Białogard
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

Udostępnił: Irena Sak

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 28.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×