Poznań - panorama
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
60-767 Poznań ul. SZYLINGA 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 119510 / 20.04.2023
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
#BHP

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • bierze udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków policjantów i pracowników Policji oraz zachorowań na choroby zawodowe, opracowując na tej postawie dokumentację wymaganą przepisami resortowymi,
 • przeprowadza kontrole warunków służby/pracy oraz przestrzegania zasad BHP w jednostkach i komórkach podległych KMP w Poznaniu,
 • sporządza okresowe analizy stanu BHP zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych w celu zapobiegania zagrożeniu zdrowia i życia oraz poprawy warunków służby i pracy,
 • prowadzi rejestry, kompletuje, przechowuje i analizuje dokumenty dotyczące wypadkowości, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń ich występowania, pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • opracowuje i opiniuje instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy/służby,
 • współorganizuje szkolenia w dziedzinie BHP oraz zapewnia ich odpowiedni poziom merytoryczny,
 • bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, wiążącego się z wykonywaną służbą i pracę w KMP w Poznaniu,
 • uczestniczy w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy/służby w KMP w Poznaniu oraz Komisji do oceny warunków uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie BHP lub podyplomowe w zakresie BHP
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata strukturach służby BHP
 • Umiejętność pracy w zespole, planowanie pracy długoterminowej,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • biegła znajomość systemów informatycznych i obsługi komputera,
 • prawo jazdy kategorii "B"
 • biegła znajomość obowiązujących przepisów z dziedziny BHP,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca na II piętrze w budynku bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Praca w terenie - wyjazdy do jednostek podległych KMP w Poznaniu, praca przy komputerze. Prowadzenie samochodu służbowego.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wynagrodzenie wg. mnożnika 1,850 = 4052,33 zł brutto+ dodatek z tytułu wysługi lat max. 20 %. W liście motywacyjnym wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, dane do korespondencji oraz adres mailowy. Oferta na okres zastępstwa nieobecnego pracownika. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niekompletne, bez wymaganych danych lub nie podpisane odręcznie - nie przejdą do dalszego etapu rekrutacji. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów ani suplementów do dyplomów. Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe/staż pracy są m. in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu /umowa o pracę lub umowa zlecenie nie potwierdza okresu zatrudnienia!!/. Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie, czytelnie podpisane z aktualną datą. Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o dalszych etapach naboru tylko i wyłącznie drogą mailową. Ofert nie zakwalifikowanych nie odsyłamy. Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Dodatkowe informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod numerem telefonu 47 77 157 22/41 Zachęcamy do składania ofert również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

- weryfikacja ofert,

- rozmowa kwalifikacyjna

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy W związku z udziałem w naborze na stanowisko ………………….. , nr ogłoszenia …………….... wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu, ul. A. Szylinga 2, 60-787 Poznań, danych osobowych podanych przeze mnie w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy. (z własnoręcznym podpisem)
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii "B"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 5 maja 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 119510"
na adres:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
ul. Szylinga 2
60-787 Poznań
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
4777 157 22
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.05.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu. W myśl art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO informuję, że w związku z prowadzonym procesem naboru: 1. Administratorem Danych Osobowych jest Komendant Miejski Policji w Poznaniu z siedzibą przy ul. A. Szylinga 2, 60-787 Poznań. 2. Zgodnie z art. 37 niniejszego rozporządzenia Komendant Miejski Policji w Poznaniu wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem: adresu e-mail: iod.poznan@po.policja.gov.pl; tel. 61 84-140-65, adresu korespondencyjnego: ul. A. Szylinga 2, 60-787 Poznań. 3. Dane osobowe kandydata przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem naboru na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie, czyli w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze /art. 6 ust. 1 lit. c RODO/ - na podstawie kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej. 4. W przypadku podania przez kandydata szerszego katalogu danych osobowych niż jest to wymagane przepisami prawa pracy i przepisami ustawy o służbie cywilnej, dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 5. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, tj. od 3 miesięcy do 6 miesięcy – po wskazanym okresie dokumenty aplikacyjne będą komisyjnie zniszczone z wyłączeniem listów motywacyjnych kandydatów, które podlegają zarchiwizowaniu przez okres do 2 lat. 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatowi przysługują następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 7. Kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie, wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie naboru. Cofnięcie zgody jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: malgorzata.grzybek@po.policja.gov.pl. 8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu danych osobowych. 9. Podanie przez kandydata danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolnym. 10. W oparciu o dane osobowe kandydata nie będą podejmowane wobec niego zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Udostępnił: Małgorzata Grzybek

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 20.04.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×