Poznań - panorama
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
61-893 Poznań ul. Krakowska 19
print as PDF
Ogłoszenie nr 113236 / 04.01.2023
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej Wydział Obsługi
#BHP
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Samodzielnie przeprowadza kontrolę warunków pracy na stanowiskach pracy oraz kontrolę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego
 • Uczestniczy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, oraz opracowuje wnioski wynikające z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków
 • Przeprowadza szkolenia wstępne bhp, instruktaże p.poż. pracowników przyjmowanych do pracy
 • Współpracuje z innymi stanowiskami w zakresie opracowania dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Przygotowuje skierowania dla pracowników Urzędu na badania lekarskie i współdziała z Poradnią Medycyny Pracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników
 • Nadzoruje właściwe wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze w celu ich właściwego stosowania przez pracowników oraz nadzoruje stan zabezpieczenia przeciwpożarowego, planuje wyposażenie budynków i pomieszczeń w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe
 • Prowadzi rejestr, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowuje wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Opracowuje projekty zarządzeń, regulaminów, instrukcji ogólnych oraz innych dokumentów, a także doradza w zakresie przedstawiania propozycji i opinii w celu stworzenia warunków pracy zapewniających przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze bhp
 • Znajomość i umiejętność stosowania obowiązujących aktów prawa w praktyce w zakresie BHP i PPOŻ
 • Umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania MS Office
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Komunikatywność
 • Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp lub studia podyplomowe oraz tytuł zawodowy technika
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji publicznej
Co oferujemy
 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • trzynaste wynagrodzenie
 • nagrody uznaniowe 2 razy w roku
 • czas pracy w godzinach od 7:00 do 15:00, z możliwością ustalenia indywidualnego czasu pracy
 • szkolenia stanowiskowe oraz szkolenia dające możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • możliwość ubezpieczenia grupowego na życie
 • możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na preferencyjnych warunkach
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • miejsce do odświeżenia się
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • miejsce pracy zlokalizowane w centrum Poznania z odpowiednimi połączeniami komunikacyjnymi
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Więcej informacji na temat dostępności możesz przeczytać na naszej stronie: poznan.gum.gov.pl, pod hasłem Deklaracja dostępności - Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu (gum.gov.pl), którą to informację znajdziesz pod niżej podanym
linkiem: https://poznan.gum.gov.pl/ump/wolnytekst/4881,Deklaracja-dostepnosci.html

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca biurowa z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz użyciu drukarki, kserokopiarki,
 • praca siedząca, w wymuszonej pozycji ciała, wymagająca chodzenia,
 • sporadyczna praca na wysokości do 3 m – wchodzenie na drabinę w celu sięgnięcia segregatorów, dokumentów itp. z szaf

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na czwartym piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą wjazd do holu budynku na parter. Nie mamy jeszcze przystosowanych drzwi o odpowiednich szerokościach oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 18 stycznia 2023

na adres:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
ul. Krakowska 19
61-893 Poznań
( z dopiskiem "oferta pracy") lub
osobiście w Referacie Kadr, Płac i Szkolenia, pok. nr 37 lub nr 38
lub na adres kadry.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
61 8567281 lub 61 8567280
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.01.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy
  kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych
  nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu
  Miar w Poznaniu, ul. Krakowska 19, 61-893 Poznań. Kontakt do inspektora ochrony danych:
  iod.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl
  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym
  organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i
  nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych
  stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu oraz Kancelarii Prezesa Rady
  Ministrów. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska lub 14 dni w stosunku do pozostałych ofert np. nie spełniajacych wymogów formalnych). Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe. Podanie
  danych osobowych nieokreślonych przepisami prawa jest dobrowolne, ale wymaga Pani/Pana zgody na ich
  przetwarzanie. W przypadku danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe posiada Pani/Pan prawo do:
  żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych. W przypadku danych
  osobowych, których podanie jest dobrowolne posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do
  danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie
  można przesłać na adres kontaktowy administratora danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna przetwarzania danych:
  art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust.1 lit. a, c RODO.
  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Udostępnił: Małgorzata Wilma

Komórka organizacyjna: Referat Kadr, Płac i Szkolenia

Wprowadzono: 04.01.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×