Poznań - panorama
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
61-893 Poznań ul. Krakowska 19
print as PDF
Ogłoszenie nr 84684 / 21.09.2021
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: oceny metrologicznej w Wydziale Usług Metrologicznych, Laboratorium Elektryczności i Fotometrii
#administracja publiczna #energia #laboratoria #metrologia
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Samodzielnie przeprowadza czynności metrologiczne w szczególności wzorcowanie przyrządów pomiarowych wg obowiązujących wymagań prawnych, norm, specyfikacji technicznych oraz procedur pomiarowych, sporządza świadectwa wzorcowania albo świadectwa ekspertyzy przyrządu pomiarowego
 • Samodzielnie ocenia zgodności wyników pomiarów z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, normami, specyfikacjami technicznymi
 • Podejmuje czynności w zakresie utrzymania stanowisk pomiarowych do pomiarów wielkości elektrycznych i czasu, wykonuje prace związane ze sprawdzeniami wewnętrznymi i porównaniami międzylaboratoryjnymi
 • Opracowuje i waliduje nowe metody pomiarowe, modyfikuje istniejące metody pomiarowe, opracowuje i sprawdza instrukcje wzorcowania i instrukcje oceny niepewności pomiarów oraz tworzy i waliduje arkusze kalkulacyjne stosowane do obliczeń
 • Współpracuje z personelem komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę klienta w celu weryfikacji i ustalenia możliwości spełnienia wymagań klienta
 • Opracowuje i aktualizuje dokumenty wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych w celu zapewnienia jakości wyników pomiarów oraz utrzymywania zgodności wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Autoryzuje świadectwa wzorcowania w celu przedłożenia ich do zatwierdzenia osobom upoważnionym
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne (elektryczne lub elektronika lub elektrotechnika lub automatyka lub robotyka lub pokrewne) lub wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w wykonywaniu pomiarów wielkości elektrycznych
 • Przeszkolenie metrologiczne ogólne i specjalistyczne w zakresie wykonywanych pomiarów
 • Uprawnienia do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1: instalacje elektroenergetyczne do 1 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do 1 kV.
 • Prawo jazdy (kat. B)
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi programów biurowych MS Office (Word, Excel)
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość zagadnień oceny niepewności pomiaru
 • Znajomość dokumentów normatywnych oraz zagadnień systemu zarządzania w laboratorium wzorcującym
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji i literatury fachowej
 • Kursy i szkolenia metrologiczne w zakresie sprawdzania przyrządów pomiarowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Uprawnienia na stanowisku pracy do eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno- pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1:instalacje elektroenergetyczne do 6 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do 6 kV.
 • Język angielski na poziomie B1
 • Znajomość zagadnień matematycznych i informatycznych
Co oferujemy
 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • trzynaste wynagrodzenie
 • czas pracy w godzinach od 7:00 do 15:00, z możliwością ustalenia indywidualnego czasu pracy
 • szkolenia stanowiskowe oraz szkolenia dające możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • możliwość ubezpieczenia grupowego na życie
 • możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na preferencyjnych warunkach
 • dofinansowanie do okularów
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • miejsce do odświeżenia się
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • miejsce pracy zlokalizowane w centrum Poznania z odpowiednimi połączeniami komunikacyjnymi
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

WARUNKI PRACY

Praca wykonywana głównie w laboratorium w urzędzie. Zadania związane są z wykonywaniem pomiarów wielkości elektrycznych: rezystancji, natężenia prądu, napięcia, mocy, energii elektrycznej i innych wielkości związanych oraz czasu. W pomieszczeniu pracy występuje napięcie międzyfazowe. Część obowiązków może być wykonywana w ramach podróży służbowych na terenie kraju, które wiążą się z koniecznością transportu materiałów i przyrządów pomiarowych. 


Możliwy czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) – zróżnicowany czas pracy, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na parterze budynku. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą wjazd do holu budynku na parter. Nie mamy jeszcze przystosowanych drzwi o odpowiednich szerokościach oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich, toalety też nie są przystosowane dla wózków inwalidzkich. Część czasu pracy mogą stanowić delegacje służbowe wykonywane na terenie kraju. Do pracy w terenie pracownik przemieszcza się pojazdami służbowymi lub klientów, które nie są przystosowane do transportu wózków inwalidzkich.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia świadectwa kwalifikacyjnego na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1: instalacje elektroenergetyczne do 1 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do 1 kV
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie pomiarów
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia świadectwa kwalifikacyjnego na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1: instalacje elektroenergetyczne do 6 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do 6 kV
 • Certyfikat języka angielskiego na poziomie B1
calendar icon

Aplikuj

do 5 października 2021

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
ul. Krakowska 19
61-893 Poznań
( z dopiskiem "oferta pracy") lub
osobiście w Referacie Kadr, Płac i Szkolenia, pok. nr 37 lub nr 38
lub na adres kadry.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
61 8567281 lub
61 8567280
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.10.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu, ul. Krakowska 19, 61-893 Poznań.
  Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych nieokreślonych przepisami prawa jest dobrowolne, ale wymaga Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie. W przypadku danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych. W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna przetwarzania danych:
  art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust.1 lit. a, c RODO.
  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Udostępnił: Małgorzata Wilma

Komórka organizacyjna: Referat Kadr, Płac i Szkolenia

Wprowadzono: 21.09.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×