Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu
61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18
print as PDF
Ogłoszenie nr 121140 / 22.05.2023
Dołącz do nas jako:

referent prawno-administracyjny

Do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Rozpatrywanie i załatwianie odwołań i zażaleń od rozstrzygnięć wydawanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane i Kodeksem postępowania administracyjnego
 • Rozpatrywanie skarg i zażaleń na postanowienia wydawane przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w postępowaniach egzekucyjnych w administracji
 • Prowadzenie postępowań nadzwyczajnych w I instancji, dotyczacych rozstrzygnięć powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oraz rozstrzygnięć wydawanych w zakresie działania Wydziału
 • Przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczące ostatecznych decyzji i postanowień oraz bezczynności w zakresie działania Wydziału, a także występowanie w tym zakresie przed Sądem
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków na powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego
 • Rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na inne pisma kierowane do Wydziału
 • Bieżące rejestrowanie dekretowanych spraw i pism w systemie EZD, zgodnie z przyjętym jednolitym systemem i nazewnictwem
 • Przeprowadzenie rozpraw administracyjnych, kontroli i dowodów z oględzin nieruchomości w postępowaniach prowadzonych w Wydziale
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w administracji lub pracy biurowej
Co oferujemy
 • Zdobycie doświadczenia i pracę w zgranym zespole
 • Dodatek stażowy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Udział w szkoleniach
 • Możliwość dofinansowania nauki
 • Ruchomy czas pracy
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Zniżka na bilety PKP (dla osób spoza Poznania)
 • Praca w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • stres związany z obsługą klienta zewnętrznego
 • stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego
 • budynek wyposażony w windy osobowe
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WINB Poznań oraz w siedzibie Urzędu.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna ofert
 • test kwalifikacyjny
 • rozmowa kwalifikacyjna
Pracę możesz rozpocząć od: 2023-06-19
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 1 czerwca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 121140"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
 • Dokumenty należy złożyć do: 01.06.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - tel. 61-854-1154
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: IOD Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu - iod@winbpoznan.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

Udostępnił: Justyna Buchwald

Komórka organizacyjna: BFK

Wprowadzono: 22.05.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×