Poznań - panorama
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
61-501 Poznań ul. Dolna Wilda 80A
print as PDF
Ogłoszenie nr 124932 / 02.08.2023
Dołącz do nas jako:

referent

Do spraw: zarządzania ryzykiem w Dziale Zarządzania Ryzykiem (ICK2) w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu
#administracja publiczna #skarbowość
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Aplikuj online - link poniżej quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Pozyskuje, rejestruje, przetwarza i dystrybuuje informacje niezbędne do zarządzania ryzykiem zewnętrznym, gromadzone w izbie i podległych urzędach oraz innych instytucjach krajowych i zagranicznych,
 • Porównuje, analizuje i ocenia dane z urzędów skarbowych z obszaru kontroli podatkowej oraz z urzędu celno-skarbowego z obszaru kontroli celno-skarbowej,
 • Opracowuje analizy i sprawozdania oraz informacje niezbędne do podejmowania decyzji związanych z realizacją polityki finansowej państwa oraz zarządzania ryzykiem,
 • Zajmuje się ocenianiem i prognozowaniem możliwych zagrożeń ekonomicznych, pozaekonomicznych i społecznych w obszarach zadań wykonywanych w izbie i podległych urzędach,
 • Analizuje stan zagrożenia oszustwami podatkowymi w obszarach zadań wykonywanych przez KAS,
 • Sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem komórek ds. analizy ryzyka w urzędach skarbowych woj. wielkopolskiego i Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Poznaniu.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych
 • Odporność na stres
 • Dobra znajomość przepisów prawa
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Umiejętność obsługi programów biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne)
 • Wiedza z obszaru przepisów prawa (Ordynacja Podatkowa, Ustawa o podatku od towarów i usług, Ustawa o służbie cywilnej)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, łatwość nawiązywania kontaktów
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwość korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika,
 • Benefity płacowe - dodatek za wysługę lat od 5 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie roczne („13tka”), nagrody jubileuszowe,
 • Pakiet socjalny - dofinansowanie do kosztów wypoczynku, zakupu okularów korekcyjnych, niskoprocentowe pożyczki na cele mieszkaniowe, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego oraz pakietów medycznych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,
 • praca siedząca, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca w porze dziennej,
 • wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A, przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe,
 • obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózku inwalidzkim przy wejściu do budynku,
 • w budynku korytarze są pozbawione progów, umożliwiając swobodne poruszanie się po nich osobom na wózku inwalidzkim.
Dodatkowe informacje

WAŻNA INFORMACJA:

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami - poinformuj nas o tym.

APLIKUJ ONLINE

Zachęcamy do aplikowania przez formularz elektroniczny

(przycisk – APLIKUJ ELEKTRONICZNIE).

 • Nie rozpatrzymy ofert niespełniających wymagań formalnych lub otrzymanych po terminie. Pamiętaj  o uzupełnieniu oferty w terminie.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, które wymagamy lub zalecamy.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub za pomocą wskazanych danych do kontaktu – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych,
 • Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
 • Wynik naboru opublikujemy w BIP KPRM i BIP IAS Poznań,
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.
 • Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych przez Ciebie dokumentów. Do dokumentów takich należą m.in. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk.

W przypadku składania oferty w formie papierowej:

 • Wymagane oświadczenia muszą być opatrzone Twoim własnoręcznym podpisem,
 • Skorzystaj ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-wpoznaniu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikację formalną, w tym analizę złożonych ofert,
 • sprawdzian wiedzy merytorycznej i/lub sprawdzian praktyczny badający umiejętności kandydatów (w zależności od ilości kandydatów),
 • rozmowę kwalifikacyjną, badającą kompetencje i wiedzę merytoryczną.

Wybrane etapy rekrutacji mogą być przeprowadzane w sposób zdalny.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.
calendar icon

Aplikuj

do 11 sierpnia 2023

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 124932"
na adres:
Izba Administracji
Skarbowej w Poznaniu
ul. Dolna Wilda 80A,
61-501 Poznań

przesyłanej za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej
lub
złóż aplikacje osobiście w siedzibie Izby pod wskazany wyżej adresem,
lub
prześlij aplikacje drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
61 858 60 80 , 61 657 82 96
 • Dokumenty należy złożyć do: 11.08.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dla kandydatów do pracy w służbie cywilnej:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego:

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80 A, 61-501 Poznań (nr tel. 61 858-61-00, adres e-mail: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl).

  Kontakt do inspektora ochrony danych: nr tel. 61 858 6173 lub adres e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, zawarcie umowy o pracę oraz archiwizacja dokumentów.

  Podstawa prawna przetwarzania danych:

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Informacje o odbiorcach danych: tylko podmioty uprawnione, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie przepisów prawa lub umowy.

  Okres przechowywania danych:

  • w przypadku naboru: czas niezbędny do jego przeprowadzenia (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru innego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;
  • w przypadku zawarcia umowy o pracę: okres zatrudnienia a następnie czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  Uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Informacje o wymogu podania danych:

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (imię / imiona, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej, dane kontaktowe) jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Inne informacje:

  Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Udostępnił: Beata Wabiszewska-Adamczak

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny

Wprowadzono: 02.08.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×