Biuro - zdjęcie 2
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
61-487 Poznań Ul. Rolna 51/53
print as PDF
Ogłoszenie nr 87463 / 11.11.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor

Sekcja Administrowania Rezerwami
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W POZNANIU quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Administrowanie zasobami rezerw osobowych w zakresie podoficerów i oficerów
 • Aktualizacja wojskowych dokumentów osobistych
 • Sporządzanie zaświadczeń i pism informacyjnych na podstawie danych zawartych w ewidencji wojskowej
 • Współudział w opracowywaniu dokumentacji sprawozdawczej w zakresie realizowanych zadań
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji
 • Udział w pracach zespołów wykonujących zadania związane z osiąganiem wyższych stanów gotowości
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze obrotu dokumentami
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Znajomość zasad pracy sztabowo-biurowej w resorcie Obrony Narodowej
 • Samodzielność i dyspozycyjność
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Ofice
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej określonej w ustawie o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Obsługa komputera
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa

obsługa komputera powyżej 4 godzin

brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Nabór będzie prowadzony w 3 etapach
Etap 1 - sprawdzenie aplikacji pod względem spełnienia wymagań formalnych
Osoby zakwalifikowane do 2 etapu zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia
kolejnych etapów naboru
Etap 2 - testy ze znajomości przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i ustawy o ochronie informacji
niejawnych
Etap 3 - rozmowa kwalifikacyjna
Osoba prowadząca nabór -  tel. 261573469

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-11-29
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzjącej określonej w ustawie o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 21 listopada 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 87463"
na adres:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
61- 487 Poznań ul. Rolna 51/53
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
261573469
 • Dokumenty należy złożyć do: 21.11.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Poznaniu Poznań ul. Rolna 51/53
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych osobowych Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu tel. 261573469
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane innym podmiotom
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu

Udostępnił: Eugeniusz Kwaśniewski

Komórka organizacyjna: Komenda

Wprowadzono: 11.11.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×