Poznań - panorama
Archiwum Państwowe w Poznaniu
61-744 Poznań Ul. 23 Lutego 41/43
print as PDF
Ogłoszenie nr 137434 / 09.05.2024
Dołącz do nas jako:

archiwista

Oddział popularyzacji zasobu archiwalnego
#archiwa/archiwistyka
Dostępne także dla
cudzoziemców
available for foreigners

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Realizuje dzałalność edukacyjną i wydawniczą Archiwum
 • Planuje i realizuje tematyczne wystawy, pokazy i prezentacje
 • Wspiera w administrowaniu i nadzorze nad oprogramowaniem i systemami informatycznymi funkcjonującymi w Archiwum
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Archiwum w sprawach związanych z działalnością promocyjna, edukacyjną i wydawniczą
 • Redaguje teksty i materiały o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz redaguje i przygotowuje zaproszenia, podziękowania i życzenia
 • Prowadzi działalność w zakresie social media, między innymi z wykorzystaniem strony internetowej i portalu Facebook i narzędzi, które oferuje
 • Udziela pomocy pracownikom Archiwum w zakresie spraw informatycznych
 • Współpracuje w zakresie: tworzenia projektów graficznych, budowania świadomości marki i kreowania pozytywnego wizerunku Archiwum
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie technik archiwista lub technik reklamy
 • Doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej, w obszarze dotyczącym popularyzacji i edukacji lub na stanowiskach informatycznych.
 • Znajomośc normatywów prawnych i kancelaryjnych dotyczących pracy w Archiwum
 • Umiejętnośc obsługi systemów teleinformatycznych używanych w Archiwum
 • Biegła umiejętność posługiwania się pakietami biurowymi w zakresie realizowanych zadań (co najmniej MS Office)
 • Umiejętność administowania kanałami social media i strony internetowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe historyczne ze specjalnością archiwistyczną lub marketing
 • Kursy informatyczne
 • Uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętnośc kracy w zespole
 • Znajomośc języka niemieckiego co najmiej na pozomie B1
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość korzystania z kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • Benefity placowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), dodatek za wieloletnią pracę (powyżej 5 lat) od 5%-20% wynagrodzenia zasadnczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, nagrody jubileuszowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym wymagająca wysiłku fizycznego.
 • Sporadyczne wyjazdy służbowe i praca w terenie.
 • Praca przy monitorze ekranowym przekraczająca 4 godziny dziennie.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka).
 • Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze (budynek 4 kondygnacyjny).
 • Konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami.
 • Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową  (w budynku brak windy osobowej, brak podjazdów oraz odpowiednio dostosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością).
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • ocena formalna złożonych dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna oraz test kompetencji - I etap
 • rozmowa kwalifikacyjna - II etap
Pracę możesz rozpocząć od: 2024-06-03
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/ł współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów2.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach
calendar icon

Aplikuj

do 23 maja 2024

w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 137434"
na adres:
Archiwum Państwowe w Poznaniu
ul. 23 Lutego 41/43
60-967 Poznań
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
734-218-220
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 23.05.2024
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Obowiązek informacyjny
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a, RODO - osoba, której dane dotyczą
  wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ARCHIWUM PAŃSTWOWE w Poznaniu
  reprezentowane przez dyrektora Henryka Krystka, z siedzibą w Poznaniu (61-744) przy ul. 23 Lutego 41/43.
  W skład Archiwum w Poznaniu wchodzą oddziały zamiejscowe:
  1.1. Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie, ul. Jana III Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno;
  1.2. Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, ul. 3 Maja 78, 62-500 Konin;
  1.3. Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile, ul. ppłk Aleksandra Kity 5, 64-920 Piła.
  2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych Wiolettą Kaczmarek za pomocą e-mail: iod@poznan.ap.gov.pl lub pisemnie na
  adres: ARCHIWUM PAŃSTWOWE w Poznaniu ul. 23 Lutego 41/43, 61-744 Poznań.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu procesu rekrutacji.
  5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia skutecznego procesu
  rekrutacji.
  6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów
  powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
  w Poznaniu, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów
  informatycznych.
  8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia rekrutacji.
  9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  a. Dostępu do swoich danych osobowych.
  b. Poprawiania swoich danych osobowych.
  c. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy zgłosić ten fakt na
  piśmie do ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO w Poznaniu.
  d. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  e. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
  i. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
  ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich
  przetwarzania przez ARCHIWUM PAŃSTWOWE w Poznaniu, w celu umożliwienia Państwu ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń,
  f. Otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
  maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu
  administratorowi
  g. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Udostępnił: Henryk Krystek

Komórka organizacyjna: dyrektor

Wprowadzono: 09.05.2024

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×