Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 34
print as PDF
Ogłoszenie nr 117460 / 14.03.2023
Dołącz do nas jako:

księgowy

w Zespole ds. administracyjno-finansowych
#weterynaria
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przeprowadza kontrolę bieżącą w zakresie analizy dochodów i wydatków oraz prowadzi księgowość analityczną kont
 • sporządza miesięczne zestawienia rachunków, zestawienia z badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz świadectw zdrowia a także miesięczne zestawienia z nadzoru w zakładach Urzędowych Lekarzy Weterynarii
 • sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym faktury oraz faktury dotyczące zobowiązań jednostki
 • uzgadnia konta – przygotowuje jednostkę do przeprowadzania półrocznej i rocznej inwentaryzacji kont księgowych
 • przeprowadza kontrolę nad zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki w zakresie przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień, przygotowuje załączniki, sporządza informacje dodatkowe
 • ustala przypis dochodu i sporządza dokumenty księgowe, uzgadnia salda z dłużnikami (potwierdza salda)
 • prowadzi sprawy zamówień publicznych jednostki
 • obsługuje programy i systemy informatyczne m.in.: Płatnik, ePPK, Rewizor, ,,Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa - Trezor"
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • dobra znajomość obsługi pakietu Office
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o ubzpieczeniach społecznych
 • znajomość ustawy o Służbie Cywilnej
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze rachunkowości budżetowej
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
 • praca w siedzibie urzędu i poza urzędem (praca w terenie-powiat ostrowski)
 • wyjazdy służbowe
 • szkolenia
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych w pracy biurowej urządzeniach
 • samodzielne kierowanie samochodem służbowym
 • brak wind i podjazdów (stanowisko pracy zlokalizowane jest na I pietrze budynku)
 • toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Podaj dane kontaktowe.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 27 marca 2023

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117460"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Grabowska 34
63-400 Ostrów Wielkopolski
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
62 738 53 26
 • Dokumenty należy złożyć do: 27.03.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1.       Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Grabowskiej 34, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

  2.       Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych.  Oto jego dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej iod@piw.ostrowlkp.pl lub adres do korespondencji wskazanym powyżej;

  3.       Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1559, a także §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) będzie przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO) -  Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm..

  Inne dane, w tym dane do kontaktu, przetwarzane będą na podstawie zgody,tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO również konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  4.       Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Mają Państwo prawo do:

  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii/prawo do przenoszenia danych;
  sprostowania /poprawiania swoich danych osobowych;
  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  usunięcia danych osobowych lub  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                                     ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
  W celu skorzystania z praw, o których mowa, a także pełnej informacji na temat swoich praw - należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych lub administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

  5.       Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

  6.       Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, oraz danych wynikających art. 4 ustawy o służbie cywilnej  jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  7.       Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, następnie przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt obowiązującego dla naszej jednostki.

  8.        W oparciu o dane osobowe podane przez Panią/Pana Administrator  nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  9.       Administrator  nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim

Udostępnił: Katarzyna Ciupka

Komórka organizacyjna: Zespół ds. administracyjno-finansowych

Wprowadzono: 14.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×