Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie
64-400 Międzychód ul. Gen. Sikorskiego 22a
print as PDF
Ogłoszenie nr 126737 / 07.09.2023
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz medycyny pracy Zespół Wspomagający
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; przeprowadza kontrolę warunków służby/pracy oraz przestrzega zasad BHP i p.poż. w podległym Komisariacie Policji w Sierakowie.
 • Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków policjantów i pracowników cywilnych Policji oraz zachorowań na choroby zawodowe, opracowuje na tej podstawie dokumentację wymaganą przepisami resortowymi; prowadzi indywidualne postępowania w zakresie odszkodowań z tytułu wypadków dla policjantów i pracowników Komendy.
 • Powadzi rejestry, ewidencje, analizuje, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadkowości, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń ich występowania, pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.
 • Opracowuje i opiniuje instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy/służby oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Współorganizuje szkolenia w dziedzinie BHP i p.poż.
 • Przeprowadza oceny ryzyka zawodowego, wiążącego się z wykonywaną służbą i pracą KPP w Międzychodzie.
 • Realizuje zadania z zakresu medycyny pracy (prowadzenie ewidencji policjantów oraz pracowników kierowanych na badania, sporządzanie skierowań na badania kontrolne, okresowe oraz badań na pojazdy uprzywilejowane, umawianie terminów tych badań). Przygotowuje dokumentację i kieruje policjantów na Rejonowej Komisji Lekarskiej. Sporządza skierowania oraz kompletuje wymaganą dokumentację medyczną. Wprowadza dane do systemu SWOP.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w służbie BHP
 • aktualne szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP,
 • uprawnienia inspektora p.poż. (ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej),
 • znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku starszego inspektora- wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych, znajomość przepisów BHP i p.poż, przepisów prawa pracy, Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o Policji (umiejętność ich wyszukiwania i zastosowania),
 • biegła obsługa programów komputerowych (pakiety biurowe) i poczty elektronicznej,
 • prawo jazdy, kat. B,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, planowanie pracy długoterminowej,
 • samodzielność i zdolność analitycznego myślenia,
 • Złożenie oświadczenia osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowały lub nie pełniły służby w organach bezpieczeństwa państwa lub nie były współpracownikami tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 orz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 342,497,1195).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Co oferujemy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,

 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody  jubileuszowe,

 • nagrody uznaniowe,
 • możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,

 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, KKOP,

 • dofinansowania z funduszu socjalnego (dofinansowanie do wypoczynku pracowników, karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, zapomogi),

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • przyjazną atmosferę pracy.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym,
 • praca na 0,5 etatu - 20 godz. w tygodniu,
 • oświetlenie naturalne oraz sztuczne,
 • wyjazdy do podległego Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji, prowadzenie samochodu służbowego,
 • użytkowanie i obsługa sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów),
 • stanowisko pracy na I piętrze,
 • praca w II piętrowej siedzibie urzędu, wejście główne do budynku przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową tylko na obszarze parteru, I i II piętro budynku oraz stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, brak windy.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Wszystkie oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
 • List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu.
 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa, dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.
 • Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.
 • Kandydat którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.
 • Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
 • Wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi: 0,5 etatu - 1.800 zł. brutto + wysługa lat.
 • Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna ofert, test wiedzy (wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych, znajomość przepisów BHP
  i p.poż, przepisów prawa pracy, Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o Policji) i/lub rozmowa kwalifikacyjna.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia (kopia zaświadczenia dot. ważnego szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy la pracowników służb BHP i osób wykonujących zadania tej służby oraz kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej).
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 – z późn. zm.).
 • Kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KPP w Międzychodzie → zakładka „Nabór na stanowiska cywilne” → „dokumenty do pobrania).
 • Oświadczenie osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowały lub nie pełniły służby w organach bezpieczeństwa państwa lub nie były współpracownikami tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 orz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 342,497,1195).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 25 września 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 126737"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie
Zespół Wspomagający (KADRY)
ul. Gen. Sikorskiego 22a
64-400 Międzychód
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 77 36 325 lub 47 77 36 210
 • Dokumenty należy złożyć do: 25.09.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości iż: 1. Administratorem moich danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Międzychodzie z siedzibą przy ul. Gen. Sikorskiego 22a w Międzychodzie 64-400. 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Międzychodzie wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Gen. Sikorskiego 22 a w Międzychodzie 64-400, e-mail: iod.miedzychod@po.policja.gov.pl. Dane inspektora ochrony danych na stronie KPP w Międzychodzie. 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy i/lub ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek ). 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji. 5. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane oraz aktów niższego rzędu wydanych na jego podstawie. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 9. Pani/Pana dane osobowe przekazane w celu rekrutacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 10. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Międzychodzie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4. 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie

Udostępnił: Marlena Madaj

Komórka organizacyjna: Zespół Wspomagający KPP w Międzychodzie

Wprowadzono: 07.09.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×