Biuro - zdjęcie 2
Krajowa Informacja Skarbowa
43-300 Bielsko-Biała T. Sixta 17
print as PDF
Ogłoszenie nr 86555 / 26.10.2021
Dołącz do nas jako:

asystent

Do spraw: rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego w Dziale Wydawania Interpretacji Indywidualnych KDIL3
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • opracowuje interpretacje przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski zainteresowanych,
 • opracowuje odpowiedzi na środki odwoławcze w tym skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez wnioskodawcę na wydane indywidualne interpretacje w celu obrony zaskarżonego rozstrzygnięcia,
 • prowadzi rejestr spraw przy użyciu programu komputerowego wspomagającego obieg dokumentów,
 • współpracuje przy opracowywaniu skarg kasacyjnych kierowanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu obrony wydanej interpretacji indywidualnej uchylonej przez WSA,
 • przygotowuje wystąpienia do Ministerstwa Finansów kierowane za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawach dotyczących wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej,
 • przygotowuje i prowadzi szkolenia kaskadowe w celu przekazania zdobytej wiedzy pozostałym pracownikom.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub inne wyższe uzupełnione o studia podyplomowe w zakresie prawa, ekonomii lub administracji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: nie niższe niż 3.858,69 zł brutto,
 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
 • nagrody jubileuszowe,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7.00 a 8.00,
 • stojaki na rowery na parkingu wewnętrznym,
 • pokój śniadaniowy w miejscu pracy,
 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.
   

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno–biurowa,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.
   

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca w budynku II piętrowym,
 • budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy ani platformę dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku,
 • w budynku, brak węzła sanitarnego przystosowanego do potrzeb  osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku,
 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej,
 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych niewidomych i głuchoniemych.
Dodatkowe informacje

Osoba podejmująca zatrudnienie w służbie cywilnej nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności oraz podlega innym ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 2399).

O terminie i sposobie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu będą informowani w terminie późniejszym.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.+48 33 472 79 64.  

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru umieszczonego na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 5 listopada 2021

na adres:
Krajowa Informacja Skarbowa
ul. T. Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem „oferta pracy – asystent KDIL3”

– w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej, ul. T. Sixta 17 jest wystawiona skrzynka na dokumenty dla klientów, do której kandydaci mogą składać oferty – bez otrzymania potwierdzenia wpływu,
– nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym – oferty prosimy przesyłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej
ePUAP: /KIS/SkrytkaESP

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.11.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, informujemy:

  1.    Tożsamość i dane kontaktowe administratora

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Informacja Skarbowa jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor KIS. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować pod adresem: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała; email: kis@mf.gov.pl, elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /KIS/wnioski lub telefonicznie pod nr 33 472-79-00.

  Strona internetowa Krajowej Informacji Skarbowej: www.kis.gov.pl

  2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres email: iod.kis@mf.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  3.    Cele i podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj.:

  1)      wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (art. 22¹ § 1 pkt 4 – 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2)      imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (art. 22¹ § 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  Podanie innych danych osobowych niż wyżej wymienione (z własnej inicjatywy) w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych wrażliwych - art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (art. 4, art 28 ust. 2 b, art. 29 a oraz art 30) i rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (wobec wyłonionego kandydata do pracy, z którym zostanie zawarta umowa o pracę).

  4.    Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe możemy ujawniać podmiotowi przetwarzającemu, tj. Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu, podczas świadczenia usług informatycznych dla użytkowanych w Krajowej Informacji Skarbowej systemów teleinformatycznych oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Imiona i nazwiska kandydatów do pracy, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru (imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania) stanowią informację publiczną i są umieszczane w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KIS oraz na stronie internetowej (art. 29 i 31 ustawy o służbie cywilnej).

  5.    Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w punkcie 3 niniejszej Informacji, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska pracy (art. 33 ustawy o służbie cywilnej).

  6.    Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1)   prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

  2)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne oraz prawo do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne (art. 16 RODO);

  3)   prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO);

  4)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

  5)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  7.    Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  8.    Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy i złożenie oświadczeń, o których mowa w art. 4 ustawy o służbie cywilnej ( o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz w art. 144 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (kandydaci do pracy, urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r., są obowiązani do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami) - jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Jednostka organizacyjna: Krajowa Informacja Skarbowa

Udostępnił: Aneta Firganek

Komórka organizacyjna: Referat Personalny

Wprowadzono: 26.10.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×