Biuro - zdjęcie 2
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
61-716 Poznań Kościuszki 93
print as PDF
Ogłoszenie nr 107758 / 06.10.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor

Delegatura w Koninie; WAF.210.18.2022

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Zadanie 1:
 • Przeprowadzanie elektronicznego rejestru pism wpływających i wychodzących, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w delegaturze , wystawianie i rozliczanie delegacji oraz wykorzystania miesięcznego limitu kilometrów, rejestracja i opis faktur oraz przedkładanie ich do podpisu dyrektora delegatury
 • Zadanie 2:
 • Przygotowywanie zawiadomień do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oraz organów prowadzących o zamiarze przeprowadzenia kontroli planowych i doraźnych, a także imiennych upoważnień do przeprowadzania tych kontroli i przedkładanie do podpisu dyrektora delegatury oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
 • Zadanie 3:
 • Prowadzenie bazy danych dot. wniosków o awans nauczycieli dyplomowanych, sporządzanie zawiadomień do wnioskodawców, ekspertów, dyrektorów i organów prowadzących, zarządzeń w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych, zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnych oraz sporządzanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego i umów z ekspertami oraz przedkładanie ich do podpisu dyrektora delegatury oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
 • Zadanie 4:
 • Archiwizowanie i przekazywanie akt spraw prowadzonych w delegaturze do archiwum zakładowego zgodnie z harmonogramem
 • Zadanie 5:
 • Prowadzenie elektronicznego rejestru arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek
 • Zadanie 6:
 • Obsługa klientów zewnętrznych, przekazywanie informacji wstępnych/podstawowych oraz kierowanie do właściwych pracowników w celu usprawnienia pracy delegatury
 • Zadanie 7:
 • Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją i zabezpieczeniem majątku delegatury
 • Zadanie 8:
 • Gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie bazy danych szkół i placówek oświatowych z terenu działania delegatury
 • Zadanie 9:
 • Prowadzenie ilościowych analiz i rejestrów dotyczących kontroli i wspomagania przedszkoli, szkół i placówek
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe do 1 roku w danym obszarze lub powyżej 1,5 roku w pracy w administracji
 • Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie realizowanych zadań dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
 • Znajomość zasad gospodarowania zasobami materialnymi
 • Znajomość prawa administracyjnego i oświatowego
 • Biegła znajomość pakietu biurowego Ms Office i technik biurowych
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: średnie profilowane – preferowane administracyjne
 • Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego w zakresie wykonywanych zadań
 • Duża samodzielność w działaniu
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Dobra organizacja i dyscyplina pracy
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek stażowy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Nagrody wypłacane z funduszu nagród, uzależnione od osiąganych wyników pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • Zadania wykonywane w siedzibie
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • Stanowisko pracy znajduje się na trzecim piętrze budynku biurowego
 • W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Umożliwiamy składanie dokumentów również w formie elektronicznej:
  - dokumenty można składać za pośrednictwem platformy ePUAP
  - link do strony: https://epuap.gov.pl/wps/portal
  adres skrzynki ePUAP Kuratorium Oświaty w Poznaniu: /ko_poznan/SkrytkaESP
  - Dołączone oświadczenia oraz kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisz elektronicznie (podpis
  zaufany lub podpis kwalifikowany)
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością
 • Oferty kandydatów, z którymi nie można nawiązać stosunek pracy na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej,
  możliwe są do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty te
  podlegają komisyjnemu zniszczeniu
 • Oferty kandydatów, z którymi można nawiązać stosunek pracy na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej,
  zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia objęcia stanowiska przez wybranego kandydata
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Weryfikacja formalna nadesłanych ofert
 • Rozmowa kwalifikacyjna
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-11-15
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 26 października 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 107758"
na adres:
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
pok. 339 - budynek B - Kancelaria
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.10.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Wielkopolski Kurator Oświaty, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań przez e-mail: sekretariat.wko@ko.poznan.pl; skrytka ePUAP: /ko_poznan/SkrytkaESP
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: przez e-mail: iod@ko.poznan.pl; listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: administrator danych nie przewiduje możliwości powierzania danych innemu podmiotowi
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Wielkopolski Kurator Oświaty

Jednostka organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Udostępnił: Mariola Robaszyńska

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 06.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×