Biuro - zdjęcie 26 - plan budynku
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie
63-600 Kępno ul. Kościuszki 9
print as PDF
Ogłoszenie nr 106117 / 13.09.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor nadzoru budowlanego

Do spraw: inspekcji i kontroli w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie
#administracja publiczna #budownictwo
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • inspekcje i kontrole terenowe z zakresu: kontroli budów i prowadzenia robót budowlanych, stanu technicznego obiektów budowlanych, obowiązkowych kontroli poprzedzających wydanie pozwolenia na użytkowanie, samowoli budowlanych, utrzymywania obiektów w należytym stanie technicznym,
 • kontrole należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych wynikających z prawa budowlanego,
 • kontrola dokumentów dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych,
 • dokonywanie kontroli uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych,
 • przygotowywania decyzji, postanowień i pism w zakresie prowadzonych działań,
 • gromadzenie i prowadzenie akt administracyjnych, rejestrów związanych ze stanowiskiem pracy,
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w pracy administracji publicznej,
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie do projektowania lub wykonawcze,
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji,
 • Biegła umiejętność obsługi komputera, praca z programami pakietu MS Office, umiejętność obsługi innych urządzeń biurowych,
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Komunikatywność,
 • Odpowiedzialność,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Odpowiedni stan zdrowia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • umiejętność rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji,
 • systematyczność, terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole,
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

- udział w szkoleniach.

Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• Praca w siedzibie inspektoratu - praca przy komputerze, przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji, sporządzanie protokołów w siedzibie urzędu;

• Praca w terenie – udział we wszelkich czynnościach kontrolnych z zakresu pracy Inspektoratu, sporządzanie protokołów z kontroli w terenie;

• Konieczność analitycznego myślenia i samodzielnej oceny sytuacji zastanej podczas realizowanej kontroli. Praca pod presją czasu, liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami.

Miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy:

Siedziba inspektoratu znajduje się na parterze. Dogodny dojazd, dojście. Możliwość parkowania odpłatnego. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca biurowa przy monitorze ekranowym. Praca w terenie przy zmiennych warunkach pogodowych. Możliwość występowania warunków uciążliwych podczas przeprowadzanych kontroli w terenie. W terenie możliwa praca na wysokościach. Preferowane jest prowadzenie służbowego samochodu osobowego podczas wyjazdów związanych z kontrolami w terenie.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie ” do dnia 26-09-2022 r. (decyduje data wpływu do Inspektoratu).

CV, list motywacyjny, wszelkie oświadczenia winny być podpisane przez kandydata.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez aplikującego.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 – 78 – 28 – 952 w godz. 8.00-15.00.

Uwaga. Druk oświadczeń dla kandydatów znajduje się na stronie internetowej: https:/powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego/dokumenty_do_pobrania.html

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Osoby spełniające wymogi naboru, które złożą poprawnie dokumenty aplikacyjne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Powiadomienia telefoniczne lub mailowe.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-09-30
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiający pracę na aplikowanym stanowisku pracy.
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopia prawo jazdy.
 • (Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej PINB w Kępnie)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 26 września 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 106117"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie
ul. Kościuszki 9
63-600 Kępno
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
62 - 78 - 289- 47
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.09.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: 627828952
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: wyłącznie pomiot ogłaszający nabór
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie

Udostępnił: Zuzanna Barczok

Komórka organizacyjna: PINB

Wprowadzono: 13.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×