Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu
62-800 Kalisz ul. Warszawska 63B
print as PDF
Ogłoszenie nr 87589 / 13.11.2021
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor weterynaryjny

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
#weterynaria
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi czynności związane z prewencją i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz afrykańskiego pomoru świń), w tym wydaje nakazy i zakazy mające na celu zwalczenie choroby
 • prowadzi dochodzenie epizootyczne celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby zakaźnej zwierząt
 • przygotowuje decyzje i postanowienia w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • pobiera próbki do celów diagnostycznych w ramach monitoringu chorób zakaźnych zwierząt
 • szacuje zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu PLW w Kaliszu albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez PLW przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • przeprowadza kontrole, organizuje i nadzoruje monitoring zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • przeprowadza kontrole nad programem zwalczania wścieklizny
 • kontroluje realizację zwalczania choroby Aujeszkyego u świń i programów zwalczania Salmonelli u drobiu
 • organizuje i kontroluje prowadzone odkażanie w ogniskach chorób zakaźnych
 • przprowadza kontrolę wstępną w zakresie sprawozdań dotyczących chorób zakaźnych
 • przeprowadza kontrole dobrostanu zwierząt w hodowli i skupie
 • kontroluje dokumentację lekarzy wyznaczonych z przeprowadzonych obserwacji zwierząt przeciw wściekliźnie
 • kontroluje wykonanie zleconych prac przez urzędowych lekarzy weterynarii, w tym występuje do PLW w Kaliszu o powoływanie i odwoływanie ULW
 • prowadzi odpowiednią dokumentację i terminową sprawozdawczość
 • współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie zgłaszania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przenoszonych na ludzi
 • kontroluje sektor akwakultury
 • przprowadza kontrole nad obrotem, handlem i eksportem zwierząt wraz z wystawianiem urzędowych świadectw zdrowia
 • przeprowadza kontrole środków transportu zwierząt pod względem zabezpieczenia epizootycznego i dobrostanu zwierząt
 • przeprowadza kontrole nad targami, pokazami, konkursami lub wystawami zwierząt, miejscami gromadzenia zwierząt i punktami skupu
 • prowadzi kontrolę merytoryczną rachunków przedstawionych przez ULW
 • przeprowadza kontrole nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu
 • przeprowadza kontrole nad punktami kopulacyjnymi, inseminacyjnymi oraz obrotem i wykorzystaniem materiału biologicznego
 • prowadzi stosowną dokumentację i sprawozdania z BSE
 • obsługuje systemy informatyczne i bazy danych: CELAB, VETLINK, TRACES, PA
 • współpracuje z inspektorami weterynaryjnymi ds. zdrowia i ochrony zwierząt w innych powiatowych inspektoratach weterynarii oraz z wojewódzkim inspektorem weterynarii ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • współpracuje z laboratorium ZHW w zakresie kompetencji
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w administracji publicznej w obszarze realizacji zadań związanych z weterynarią
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość przepisów weterynaryjnej administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 02.04.2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów Kpa z dnia 14.06.1960 r.
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Stołówka pracownicza
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 15.00
 •  praca w siedzibie urzędu i poza urzędem (praca w terenie - powiat kaliski)
 • wyjazdy służbowe
 •  szkolenia
 •  obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 •  narzędzia i materiały do pracy: komputer, materiały biurowe, urządzenia pomiarowe
 •  samodzielne kierowanie samochodem służbowym
 • brak wind i podjazdów (stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku)
 • brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • CV i List motywacyjny podpisz własnoręcznie.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna ofert
 • rozmowa kwalifikacyjna (w tym pytania merytoryczne)
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-01-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia dokumentu - prawo jazdy kategorii B
 • Klauzula zgody dla kandydatów do pracy, zamieszczona na BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 23 listopada 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Warszawska 63B
62-800 Kalisz
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
62 757 26 59, wew. 19
 • Dokumenty należy złożyć do: 23.11.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Warszawska 63B 62-800 Kalisz kontakt: sekretariat@piwkalisz.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@piwkalisz.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu

Udostępnił: Katarzyna Skubiś

Komórka organizacyjna: Zespół ds. administracyjno - finansowych

Wprowadzono: 13.11.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×