Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie
62-200 Gniezno ul. Kiszkowska 8
print as PDF
Ogłoszenie nr 89397 / 14.12.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności Zespół do spraw Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.
quote-up Zdrowie publiczne - jako jedno z głównych zadań Inspekcji Weterynaryjnej. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • zadania związane z nadzorowaniem podmiotów w celu zachowania warunków weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w oparciu o przepisy ustaw o Inspekcji Weterynaryjnej, o produktach pochodzenia zwierzęcego aktów wykonawczych
 • przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji dotyczącej wykonywanych czynności służbowych: protokołów z kontroli, projektów wystąpień i decyzji -w zakresie kompetencji stanowiska pracy;
 • Przygotowywanie projektów zaświadczeń wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • Opracowywanie projektów sprawozdań, zestawień i pism oraz przedkładanie ich Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii do akceptacji;
 • Kontrola środków transportu produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • Nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w obwodach badania;
 • Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w obrębie zakładu ubojowego;
 • Przyjmowanie i wysyłanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych w ramach systemu RASFF;
 • Prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji spraw oraz wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • Udział w spotkaniach, naradach organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii -w ramach zakresu zadań na stanowisku pracy;
 • Przygotowywanie i opracowywanie materiałów na spotkania tematyczne organizowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, dotyczące zakresu obowiązków na stanowisku pracy, w tym udział w spotkaniach z wyznaczonymi urzędowymi lekarzami weterynarii, współpraca z innymi Jednostkami Administracji (Powiatowy Inspektor Sanitarny, Komendant Powiatowy Policji, Starosta Powiatu);
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe preferowane: lekarz weterynarii lub pokrewne z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku pracy, jak np. technologia żywności, biotechnologia, żywienie człowieka, mile widziana praktyczna wiedza w obszarze stosowania prawa żywnościowego -zakres bezpieczeństwo żywności
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • prawo wykonywania zawodu
 • znajomość przepisów w zakresie warunków weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzecego
 • umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint), Obsługa programu pocztowego (Outlook), umiejętność korzystania z formularzy internetowych (mile widziana umiejętność obsługi zgłoszeń w programach E-Klient, Celab-Teren, Baza OnLine, VetLink)
 • dyplom lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca biurowa i w terenie. W biurze użycie monitora ekranowego. Praca wykonywana w pozycji przemiennej, 8 godz.dziennie na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii lub poza siedzibą urzędu - delegacje w celu kontroli podmiotów i gospodarstw. Samodzielne kierowanie samochodem osobowym.

Dodatkowe informacje

Termin zatrudnienia od 01 stycznia 2021 r. Etapy rekrutacji: 1. Zbieranie aplikacji i ocena merytoryczna przez Komisję Rekrutacyjną w PIW w Gnieźnie. 2. Zaproszenie wybranych Kandydatek / Kandydatów na bezpośrednią rozmowę kwalifikacyjną. 3. Komisyjna ocena postępowania kwalifikacyjnego. 4. Bezpośrednia rozmowa z przełożonym. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatkami / Kandydatami. Oferty nieuwzględnione w 2. etapie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Istnieje możliwość odbioru dokumentacji przez Kandydatki / Kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów rekrutacji w terminie do 90 dni, licząc od dnia publikacji wyników naboru w serwisie nabory.kprm.gov.pl oraz na łamach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie. Zapraszamy Państwa do składania aplikacji.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-01-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Istnieje możliwość przesłania dokumentacji za pośrednictwem portalu https://www.gov.pl z wykorzystaniem profilu zaufanego. Każda karta dokumentów przed zeskanowaniem winna zostać podpisana na każdej stronie czytelnym podpisem Kandytatki/Kandydata.
 • Istnieje możliwość złożenia aplikacji za pośrednictwem portalu https://www.gov.pl posiadając podpis kwalifikowany -w takim przypadku podpis odręczny nie jest wymagany.
calendar icon

Aplikuj

do 24 grudnia 2021

na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie
ul. Kiszkowska 8 62-200 Gniezno
lub:
za pośrednictwem portalu Obywatel.gov.pl https://www.gov.pl, wybierając adresata Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie (pismo ogólne kierowane do urzędu), patrz sekcja "Dokumenty i oświadczenia dodatkowe".
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
61 426-46-04
 • Dokumenty należy złożyć do: 24.12.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie ul.Kiszkowska 8, 62-200 Gniezno
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: 728 320 531
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie ul.Kiszkowska 8. 62-200 Gniezno
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie

Udostępnił: Dorota Bartoszak

Komórka organizacyjna: Dział Administracyjno-Finansowy

Wprowadzono: 14.12.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×