Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
10-079 Olsztyn ul. Szarych Szeregów 7
print as PDF
Ogłoszenie nr 99079 / 19.05.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. w Wydziale Kontroli
#rolnictwo
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • kontrola artykułów rolno- spożywczych i środków produkcji pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych w produkcji i obrocie oraz warunków składowania i transportu ,
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych w obrocie z zagranicą,
 • przeprowadzenie oceny jakości handlowej artykułów - spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydanie Świadectw Jakości Handlowej, dokonywanie oceny potwierdzającej pochodzenie mięsa wołowego od dorosłych osobników płci męskich na wniosek przedsiębiorcy i wydawanie świadectwa,
 • wykonywanie zadań określonych w przepisach o rolnictwie ekologicznym, o organizacji rynków rolnych, o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolno-spożywczych, wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych, o paszach w zakresie nadzoru nad obrotem detalicznym paszami, o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 • przygotowywanie projektów dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego, prowadzenie analizy wyników kontroli, sporządzanie projektów informacji pokontrolnych wynikających z ustaleń kontroli, przygotowywanie pism pokontrolnych do wysyłki,
 • kontrola prawidłowości wprowadzenia do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • kontrola wyrobów winiarskich w tym z winogron pochodzących z upraw własnych, przywożonych z krajów trzecich oraz kontrola na wniosek producenta wina w celu wydania stosownych certyfikatów oraz prowadzenie działań kontrolnych niezbędnych do wydania opinii o stanie techniczno - technologicznym linii technologicznych i pomieszczeń magazynowo -produkcyjnych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie profilowane: technik technologii żywności, mleczarskiej, mięsnej, roślinnej, żywienie człowieka, towaroznawstwo w zakresie żywności.
 • Staż pracy co najmniej 1 rok Praca w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego na stanowiskach bezpośrednio związanych z produkcją, nadzorem lub kontrolą jakości artykułów rolno–spożywczych lub w instytucjach kontrolnych związanych z kontrolą artykułów rolno–spożywczych.
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów i zagadnień związanych z jakością handlową artykułów rolno- spożywczych,
 • Znajomość przepisów KPA,
 • Umiejętność interpretacji i posługiwania się przepisami prawa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe profilowane: technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo w zakresie żywności, inżynieria produkcji przemysłu spożywczego, bezpieczeństwo żywności, inżynieria chemiczna i procesowa, weterynaria, rolnictwo lub pokrewne
 • Dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność posługiwania się pakietem Office,
 • Ukończona służba przygotowawcza w służbie cywilnej,
 • Zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania wniosków, zdolność i sposób argumentacji,
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • Otwartość i komunikatywność,
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz odporność na stres.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

• praca biurowa oraz praca w terenie w środowisku zakładów przemysłowych przetwórstwa artykułów rolno - spożywczych, w tym praca na wysokości, • praca wymagająca gotowości i dyspozycyjności z możliwością wystąpienia konieczności pracy w godzinach nadliczbowych, w tym w porze nocnej, w związku z charakterem czasookresu pracy zakładów przetwórczych, • narażenie na oddziaływanie czynników alergennych, • stres związany z przeprowadzaniem kontroli, • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, • kierowanie pojazdami służbowymi, w tym w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego, • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – istnieją bariery architektoniczne (występują schody, brak windy, brak odpowiednio dostosowanej toalety), • realizowanie zadań wymaga konieczności prowadzenia pojazdów służbowych, • narzędziami pracy są komputer, urządzenia biurowe, urządzenia kontrolno - pomiarowe.

Dodatkowe informacje

• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną; • oferty, które nie zawierają własnoręcznie podpisanych dokumentów i oświadczeń, opatrzonych datą zostaną odrzucone, • oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), zostaną odrzucone, • niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu, • dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone, • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o kolejnych etapach naboru, • w przypadku dużej liczby ofert osób spełniających wymagania formalne możliwe jest zamieszczenie informacji o etapach naboru na stronie internetowej WIJHAR-S w Olsztynie pod adresem: http://www.gov.pl/web/wijhars-olsztyn w zakładce „Praca -> Ogłoszenia o naborach” oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń jednostki, • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (89) 522 89 20.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy (Kat. B)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 2 czerwca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 99079"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn (SEKRETARIAT, pok. 202)
z dopiskiem: „ogłoszenie Nr .... (właściwy dla danego ogłoszenia)" na liście motywacyjnym

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.06.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Szarych Szeregów 7 , Olsztyn
  Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@wijhars.olsztyn.pl
  Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  Informacje o odbiorcach danych: W przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej WIJHARS w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, jeśli Państwa kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej WIJAHRS, w Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Podstawa prawna przetwarzania danych:
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Inne informacje: Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

Udostępnił: Beata Nowiczonek

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 19.05.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×