Biuro - zdjęcie 2
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
10-950 Olsztyn Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
print as PDF
Ogłoszenie nr 85614 / 07.10.2021
Dołącz do nas jako:

starszy ekspert skarbowy

Do spraw: obsługi systemu raportowania schematów podatkowych w Wydziale do spraw Schematów Podatkowych (Centrum Kompetencyjne MDR) w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Uczestniczy w weryfikacji informacji o schemacie podatkowym pod kątem spełnienia wymogów określonych dla tych informacji – prowadzi postępowania wyjaśniające, w celu wyjaśnienia wątpliwości co do treści informacji o schemacie podatkowym.
 • Prowadzi sprawy w zakresie nadawania numeru schematu podatkowego (NSP), odmowy nadania numeru schematu podatkowego oraz unieważnienia numeru schematu podatkowego, w celu wydania potwierdzenia nadania NSP, odmowy nadania numeru schematu podatkowego lub unieważnienia numeru schematu podatkowego, a także odmowy wszczęcia postępowania oraz umorzenia postępowania.
 • Sporządza informacje, sprawozdania oraz raporty w zakresie obejmującym właściwość Centrum, w celu realizacji zadań zarządczych.
 • Wspiera proces nadania numeru schematu podatkowego (NSP) poprzez obsługę i weryfikację wpływających do Szefa KAS pełnomocnictw do składania dokumentów MDR w celu usprawnienia procesu nadawania NSP.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na zapytania podatników w zakresie nadawania numeru schematu podatkowego NSP w celu eliminowania podstawowych błędów i trudności w rozumieniu przepisów w zakresie raportowania informacji o schematach podatkowych.
 • Opracowuje projekty wyjaśnień i wytycznych dla organów podatkowych w zakresie właściwości Wydziału. Opracowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów oraz senatorów, wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, wystąpienia dziennikarzy oraz na wnioski o udzielenie informacji publicznej z zakresu właściwości Wydziału w celu budowania pozytywnego wizerunku oraz zaufania do organu.
 • Testuje aplikację MDR w celu sprawdzenia funkcjonowania wgranych funkcjonalności.
 • Szkoli w zakresie aplikacji MDR oraz w zakresie procedury MDR w celu nabycia przez uczestników umiejętności w zakresie prawidłowego rozpoznawania schematów podatkowych, rozszerzenia wiedzy w zakresie klauzuli o unikaniu podwójnego opodatkowania (GAAR), małej klauzuli (SAAR) i w zakresie schematów podatkowych (MDR).
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa podatkowego gospodarczego
 • Umiejętność analizowania informacji, precyzyjnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Znajomość zasad funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy;
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne;
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka);
 • Nagrody jubileuszowe;
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze;
 • Możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno–biurowa,
 • Praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • Praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji;
 • 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu;
 • Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).

CV, list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.

Oferty powinny zawierać dane kontaktowe, tj. numer telefonu jak również adres e-mail.

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podano adresu e-mail).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, w przypadku złożenia oferty elektronicznie, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie zobowiązany będzie do dostarczenia oryginalnych dokumentów oferty.

Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399).

Prosimy o skorzystanie z załączonych wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które są również dostępne na stronie BIP pod adresem:

http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Proponowane wynagrodzenie brutto:

 • Wynagrodzenie zasadnicze około 5000,00 zł;
 • Dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych.

II etap: Pisemny test wiedzy.

III etap: Rozmowa kwalifikacyjna.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 18 października 2021

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
10-950 Olsztyn
lub składać do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
- z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko starszego eksperta skarbowego ds. obsługi systemu raportowania schematów podatkowych w IAS w Olsztynie”
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
89 525 42 56
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.10.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: ias.olsztyn@mf.gov.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.olsztyn@mf.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: -
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Udostępnił: Justyna Borodulin

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny

Wprowadzono: 07.10.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×