Olsztyn - panorama
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
10-521 Olsztyn ul. Partyzantów 6/8
print as PDF
Ogłoszenie nr 118136 / 24.03.2023
Dołącz do nas jako:

naczelnik wydziału

w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
#administracja publiczna #finanse publiczne

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Kieruje realizacją zadań Wydziału Finansów w celu ich właściwego, terminowego wykonania. Jednocześnie realizuje obowiązki i odpowiedzialność nałożone na głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
 • Prowadzi rachunkowość jednostki, wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych a także zatwierdza do wypłaty dokumenty finansowe dotyczące całego garnizonu w celu prawidłowej realizacji budżetu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, aby zapewnić rzetelność, prawidłowość i terminowość nałożonych na jednostkę zadań;
 • Dokonuje analizy, weryfikuje oraz akceptuje kompletnie przygotowane materiały planistyczne, sprawozdawcze i bilansowe dotyczące danego roku budżetowego oraz dotyczące zaangażowania środków na lata następne w celu współkreowania z kierownictwem KWP w Olsztynie właściwej polityki finansowo — kadrowej i gospodarczej;
 • Koordynuje prace w celu kompletnego przygotowania materiałów planistycznych dotyczących danego roku budżetowego oraz bieżących zmian w planie wydatków, w pełnym zakresie, dla którego Komendant Wojewódzki Policji jest dysponentem III stopnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi KGP;
 • Monitoruje zaangażowanie środków budżetowych oraz opiniuje pod względem finansowym zawierane przez KWP w Olsztynie umowy w celu prawidłowego finansowania dokonywanych zamówień dostaw i usług;
 • Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenie rachunkowości, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ściśle tajne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości w przypadku ukończenia jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych
 • co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości w przypadku ukończenia średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej lub
 • posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiadanie kompetencji: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne, kreatywność, komunikacja;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość obsługi komputera (w tym specjalistycznych programów księgowych).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze finansowania jednostek budżetowych oraz co najmniej 1 rok - doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • Łatwość komunikacji, umiejętność kierowania, współpracy, organizowania pracy własnej, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, stosowania prawa w praktyce
Co oferujemy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • umowa o pracę;
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • nagrody jubileuszowe
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, stres

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 •  W ofercie prosimy o podanie numeru ogłoszenia oraz danych kontaktowych – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji;
 • Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego (jako wymóg niezbędny) należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk); Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego;
 • Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP postępowania sprawdzającego zakończonego wynikiem pozytywnym lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa ważnym w Policji wydanym przez uprawniony podmiot;
 • Proponujemy następujące warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 4,6 kwoty bazowej (wynagrodzenie
  zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej.
  Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok).
  Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu
  pracy
 • Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata;
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

WZÓR WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ ZNAJDZIESZ NA STRONIE:

http://bip.olsztyn.kwp.policja.gov.pl/KPO/wolne-stanowiska-pracy/wolne-stanowiska-w-ksc/19137,Wolne-stanowiska-w-KSC.html

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza ofert spełniających wymagania formalne,
 • ocena kompetencji kierowniczych,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.).
 • kopie dokumentów potwierdzające wymaganą praktykę w księgowości;
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane uprawnienia - w przypadku posiadania przez kandydata wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub - świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • referencje;
 • zaświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach.
calendar icon

Aplikuj

do 4 kwietnia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 118136"
na adres:
Komenda Wojewódzka Policji
Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn

1) za pośrednictwem operatora pocztowego lub
2) osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (pn.- pt. w godzinach 7:30 -15.30)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Wydział Kadr i Szkolenia
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
tel. 47 7315384 lub 47 7315388
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.04.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ

  O PRZYJĘCIE NA STANOWISKO PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KWP W OLSZTYNIE

   

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, jak niżej:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji
  w Olsztynie z siedzibą przy ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn.

  2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt e-mail: iod.kwp@ol.policja.gov.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w celu:

  a) przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje,

  b) zawarcia umowy o pracę.

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania i w celach archiwalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia Nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, w sytuacjach przewidzianych prawem.

  8. W zakresie w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w aplikacji złożonej zgodnie z ogłoszeniem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o naborze jest warunkiem przystąpienia do procedury naboru na przedmiotowe stanowisko pracy.

  11. Dane osobowe przetwarzane w KWP w Olsztynie na podstawie ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Udostępnił: Agnieszka Jankowiak

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 24.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×