Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
10-076 Olsztyn ul.Podwale 1
print as PDF
Ogłoszenie nr 121635 / 31.05.2023
Dołącz do nas jako:

młodszy specjalista

Do spraw: zabytków nieruchomych Wydział IZNR
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi działania w celu przygotowania projektów postanowień, decyzji administracyjnych, zaleceń konserwatorskich i opinii w/s prac przy zabytkach nieruchomych, w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisami prawa związanymi z w/w
 • Przygotowuje i konsultuje z bezpośrednim przełożonym projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, wnioski do właściwych organów nadzoru budowlanego i ochrony środowiska oraz terenowych organów administracji rządowej i samorządowej dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego bądź do prokuratury celem wszczęcia postępowania karnego oraz prowadzi procedurę nakładania administracyjnych kar pieniężnych
 • Uczestniczy w prowadzeniu inspekcji obiektów nieruchomych oraz uczestniczy w kontrolach prowadzonych przez upoważnionych do tego pracowników posiadających kwalifikacje do ich przeprowadzenia, w celu stwierdzenia stanu zachowania, określenia sposobu prawidłowości użytkowania, oceny zakresu i prawidłowości wykonywanych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, potwierdzone protokołami z powyższych czynności oraz zakończone stosownymi zaleceniami i właściwymi decyzjami
 • Współdziała na rzecz realizacji zadań statutowych WUOZ. Uzyskuje i przekazuje bezpośredniemu przełożonemu informacje o zabytkach nieruchomych, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustalaniu lokalizacji kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie użytku publicznego
 • Prowadzi wszystkie czynności kancelaryjne przy pomocy systemu EZD Spektrum, zgodnie z zarządzeniem WKZ
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe wykształcenie: wyższe: konserwatorstwo i zabytkoznastwo; ochrona dóbr kultury; historia sztuki; architektura; architektura krajobrazu; budownictwo; gospodarka przestrzenna; muzealnictwo; lub wyższe + studia podyplomowe w ww. kierunkach
 • znajomość przepisów ustawy z zakresu: ochrony zabytków i opiece nad zabytkami; Kodeksu Postępowania Administracyjnego; Prawa budowlanego; o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym; o ochronie danych osobowych; o opłacie skarbowej; ustawy o ochronie przyrody; ustawy o dostępie do informacji publicznej i znajomość Rozporządzeń i innych aktów wykonawczych do wymienionych ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

·         praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu;

·         narzędzia i materiały pracy –urządzenia biurowe, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;

·         wyjazdy służbowe związane z udziałem w inspekcjach i kontrolach obiektów zabytkowych, zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie;

·         permanentna obsługa klientów zewnętrznych;

·         ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, drzwi o odpowiedniej szerokości.

Dodatkowe informacje

·         Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

·         Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

·         Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

·         Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

·         Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

·         Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

·         Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

·         Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

·         Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

·         Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru znajduje się na stronie tut. Urzędu: https://www.bip.wuoz.olsztyn.pl/1090-menu/praca-w-urzedzie/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-dla-kandydata-do-pracy-pracownika.html

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

W zależności od ilości kandydatów możliwe do zastosowania są następujące metody selekcji:

- weryfikacja formalna, w tym analiza ofert;
- sprawdzian wiedzy merytorycznej kandydatów;
- rozmowa kwalifikacyjna.
Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 15 czerwca 2023

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 121635"
na adres:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie; ul. Podwale 1; 10-076 Olsztyn, sekretariat
 • Dokumenty należy złożyć do: 15.06.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  1.        Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie przy ul. Podwale 1 (dalej: Administrator).

  2.        Kontakt do inspektora ochrony danych: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@wuoz.olsztyn.pl lub pisemnie na podany powyżej adres siedziby Administratora.

  3.        Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, zawarcie umowy oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

  4.        Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania (np. kancelarie prawne, podmioty, którym Administrator zleca prowadzenie obowiązkowych szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, lekarze medycyny pracy, którym Administrator zleca badania lekarskie pracowników w celu potwierdzenia zdolności do pracy, podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego, serwisanci systemów informatycznych).

  5.        Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji. W przypadku obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych osobowych do czasu istnienia tego obowiązku.

  6.        Uprawnienia:

  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  prawo do usunięcia danych osobowych;
  prawo do przenoszenia danych (jeżeli dane przetwarzanie danych w związku z zawarciem umowy lub przetwarzanych na podstawie przepisów prawa odbywa się w sposób zautomatyzowany);
  żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy Administratora, podany powyżej;

  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7.        Podstawa prawna przetwarzania danych:

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze);
  art. 221a Kodeksu pracy w zw. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz i art. 221b Kodeksu pracy w zw. art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
  8.        Informacje o wymogu podania danych:

  podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej;
  podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych; wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przed wycofaniem zgody;
  jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Brak zgody kandydata do pracy na przekazanie szerszego zakresu danych niż wymagany przepisami prawa pracy (art. 221a i art. 221b Kodeksu pracy) lub wycofanie takiej zgody, nie będzie w jakikolwiek sposób niekorzystnie wpływało na traktowanie kandydata do pracy, a także nie spowoduje wobec kandydata jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
  9.        Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Udostępnił: Marzena Młody

Komórka organizacyjna: AD

Wprowadzono: 31.05.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×