Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
10-072 Olsztyn ul. Szarych Szeregów 7
print as PDF
Ogłoszenie nr 104963 / 26.08.2022
Dołącz do nas jako:

asystent

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, Pracownia Badań Mikrobiologicznych Żywności i Pasz (DM)
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przygotowuje pomieszczenia i stanowiska do pracy tzn. przygotowuje roztwory dezynfekcyjne, dezynfekuje powierzchnie robocze,
 • odbiera próbki z punktu przyjęcia próbek, potwierdza odbiór w rejestrze przyjęć, dokonuje przeglądu zlecenia badania,
 • odpowiada za prawidłowe zabezpieczenia próbki przed, w trakcie badania i po badaniu,
 • dokonuje sprawdzeń bieżących i terminowych (okresowych) wyposażenia pomiarowego w swoim obszarze działania,
 • wykonuje badania z zakresu mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz zgodnie z dokumentami odniesienia obowiązującymi w pracowni,
 • prowadzi zapisy z wykonywanych czynności zgodnie z planem potwierdzenia ważności wyników badań,
 • sporządza sprawozdania z badań, raportuje wyniki w systemie CELAB-LIMS.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (między innymi: mikrobiolog, biolog, biotechnolog, technolog żywności)
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office oraz Internet
 • Sprawność manualna
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność uczenia się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 miesiące pracy w laboratorium akredytowanym
 • Uprawnienia audytora wewnętrznego
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu

- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy,

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci (dopłaty do kolonii i obozów), niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach - zapomogi),

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,

- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe).

Wynagrodzenie: mnożnik wynagrodzenia dla etatu: 1,68 - 1,77 (3 413,69 - 3 596,57 zł brutto) + dodatek za wysługę lat

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

- budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

- pracownia zlokalizowana na parterze i przyziemiu,

- praca polegająca na wykonywaniu badań w obszarze mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz,

- kontakt z materiałem zakaźnym i odczynnikami chemicznymi o działaniu drażniącym, szkodliwym, żrącym i toksycznym, praca z palnikami gazowymi, uciążliwe zapachy, narażenie na hałas,

- nietypowe godziny pracy (po przeszkoleniu praca w niektóre weekendy),

- przenoszenie ciężarów do 10 kg kilka razy dziennie,

- praca w pozycji siedzącej i stojącej,

- obsługa wyposażenia pomiarowo-badawczego  w zakresie wykonywanych badań,

w zakresie dostepności architektonicznej;

- przestrzenie komunikacyjne w budynku wolne od barier poziomych (ale nie pionowych), (wystarczająco szerokie korytarze, brak progów, odpowiednio szerokie wejścia i wyjścia z bynynku),

- drzwi wewnętrzne i zewnętrzne lekkie skrzydłowe, widoczne na tle fasady i ścian, odpowiednio oznaczone, o odpowiedniiej przestrzeni manewrowej, brak progów i pochyłości, szerokości > 90 cm.,

- schody z poręczami po jednej stronie, wystepuja antypoślizgowe materiały na schodach,

- ciągi komunikacyjne szerokości > 90 cm.,

- przed budynkiem zakładu, od ulicy Tuwima, dostepne jest oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

- dwa wejścia do budynku z podjazdami (od strony ul. Tuwima) dla osób poruszających się na wózku zlokalizowane na najniższej kondygnacji, do wyższych kondygnacji istnieje dostęp alternatywny (pomoc osoby ustalonej, wyznaczone miejsce spotkań na kondygnacji z dostępem dla osób poruszjących sie na wózku),

- wyznaczona osoba pełniąca funkcje koordynatora do spraw dostępności (pomoc komunikacyjna i ruchowa),

- przy drzwiach wejściowych domofon,

- dojazd do budynku samochodem od strony ul. Tuwima, dojście pieszo chodnikiem od strony ul. Warszawskiej i Tuwima, przejścia dla pieszych i przystanki komunikacji autobusowej i tramwajowej oddalone do 500 m od budynku.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

CV i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.

Sygnatura naboru: WIW-A-OS.210.21.2022

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1) test umiejętności praktycznych,

2) rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzane będą kompetencje interpersonalne oraz podstawowa wiedza mikrobiologiczna.

Test oraz rozmowa kwalifikacyjna zostaną przeprowadzone  w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii  w Olsztynie na ul. Szarych Szeregów 7.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-10-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o umiejętności posługi MS Office oraz Internet lub zaświadczenie o ukończeniu szkoleń, kursów w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające uprawnienia audytora wewnętrznego
calendar icon

Aplikuj

do 5 września 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 104963"
na adres:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Szarych Szeregów 7
10-072 Olsztyn
Dla osób przynoszących oferty osobiście - czarna urna umieszczona przed drzwiami urzędu ( w czasie stanu epidemii) z dopiskiem na kopercie "oferta zatrudnienia - asystent (DM)"
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
89 524 14 74 lub 87
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.09.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  1.      Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

  2.      Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych szeregów 7, 120-072 Olsztyn, e-mail:rodo@olsztyn.wiw.gov.pl

  3.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

  Podstawa prawna:

  art. 221 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018, poz.2369)

  art. 221 § 1 pkt 4 -6 Kp w związku z art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)(dz.U. UE L119 z 04.05.2016, str.1 z późn. zm.)

  4.      Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Podstawa prawna:

  art.6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art.9 ust. 2 lit. a RODO

  5.      Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione  podmiotom, z którymi Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zwarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

  6.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Dane osób wyłonionych jako pięć najlepszych będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.

  7.      Maja Państwo prawo do:

  ·         dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  ·         sprostowania (poprawiania ) swoich danych osobowych,

  ·         ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  ·         usunięcia danych osobowych,

  ·         wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres  Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

  8.      Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Udostępnił: Aneta Ster

Komórka organizacyjna: Dział ds. pracowniczych

Wprowadzono: 26.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×