Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy
13-100 Nidzica ul. Limanowskiego 1
print as PDF
Ogłoszenie nr 111328 / 26.11.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Realizuje czynności w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zdrowia i ochrony zwierząt;
 • Realizuje zadania z zakresu zwalczania i zapobiegania afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • Realizuje działania, w tym prowadzi kontrole, dokumentację w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt;
 • Wykonuje zadania związane z realizacją krajowych programów monitoringowych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Sporządza i aktualizuje plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie realizowanych zadań, przygotowuje projekty odpowiednich decyzji, postanowień, zaświadczeń;
 • Realizuje zadania z zakresu statystyki i sprawozdawczości, sporządza informacje i zestawienia dotyczące wykonywanych zadań;
 • Wykonuje czynności w zakresie obsługi programów informatycznych służących do obsługi badań w kierunku chorób zakaźnych zwierząt, bazy gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, rejestrów Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa: Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Ustawy o służbie cywilnej i zasad służby cywilnej, Ustawy KPA;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania komputerowego w tym: MS Office;
 • Czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dotyczy lekarza weterynarii) .
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

1. stabilna pracę w jednostce administracj państwowej z wieloletnią tradycją, otware i przyjazne środowisko pracy,

2.  dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego (szolenia, kursy).

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy oraz kontrole podmiotów nadzorowanych na terenie powiatu nidzickiego;

- Wyjazdy służbowe ( szkolenia, narady, konferencje);

- Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;

- Kontakt z materiałem biologicznym, zwierzętami;

- Potencjalne narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty aplikacyjne takie jak : CV, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 625 25 15.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

W zalezności od liczby kandydatów spełniających wymogi formalne przeprowadzane są następujące etapy naboru:

1. w przypadku liczby kandydató mniejszaj niż 10 - rozmowa kwalifikacyjna;

2. w przypadku liczby kandydatów równej lub większej niż 10:

a) pisemny test wiedzy,

b) rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-12-15
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dotyczy lekarza weterynarii) udokumentowane zaświadczeniem wystawionym przez Izbę Lekarsko - Weterynaryjną nie starszym niż 30 dni.
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdem kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń, kursów z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt
calendar icon

Aplikuj

do 6 grudnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 111328"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica z dopiskiem " Oferta pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej nr 111328"
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
89 625 25 15
 • Dokumenty należy złożyć do: 06.12.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica, tel. 89 625 25 15, e-mail: nidzica.piw@nidzica.piw.gov.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@justpok.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy

Udostępnił: Jarosław Wydrachowski

Komórka organizacyjna: PIW Nidzica

Wprowadzono: 26.11.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×