Biuro - zdjęcie 2
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
print as PDF
Ogłoszenie nr 107606 / 05.10.2022
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

w Sekcji Edukacyjno-Wychowawczej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • koordynuje i prowadzi zajęcia edukacyjne dla cudzoziemców z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych, występuje w charakterze pomocy nauczyciela w celu realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących szkolenia w zakresie podstawowym,
 • zapewnia opiekę nad dziećmi w celu zorganizowania im czasu wolnego,
 • organizuje i prowadzi zajęcia dla dorosłych cudzoziemców w celu zorganizowania im czasu wolnego,
 • obserwuje zachowania cudzoziemców w celu wykrycia problemów akulturacji oraz ofiar traum, stresu pourazowego i przestępstw,
 • rozpoznaje potrzeby cudzoziemców w zakresie realizacji zadań edukacyjnych w celu uwzględnienia ich w treściach programowych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe pedagogiczne lub wyższe i przygotowanie pedagogiczne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 24 miesiące udokumentowanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy w pracy pedagogicznej,
 • znajomość języka obcego na poziomie B1: angielski lub rosyjski lub niemiecki lub francuski lub gruziński lub arabski lub wietnamski,
 • znajomość podstaw edukacji międzykulturowej i problematyki stresu pourazowego,
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach,
 • znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, w zakresie dotyczącym funkcjonowania ośrodków dla cudzoziemców,
 • znajomość ustawy prawo oświatowe,
 • umiejętność kontaktów interpersonalnych,
 • kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • posiadanie dyplomu studiów podyplomowych z zakresu psychologii lub socjologii lub nauczania początkowego,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: udokumentowane doświadczenie zawodowe/staż pracy w pracy z osobami małoletnimi lub dorosłymi.
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne dla osób ze stopniem niepełnosprawności (schody, brak wind). Brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (z dysfunkcją ruchową). Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek organizacyjnych zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej. Na stanowisku pracy występuje narażenie na kontakt z czynnikiem biologicznym. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.

Występują kontakty zewnętrzne telefoniczne i osobiste.  Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań, takie jak: praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,  nietypowe godziny pracy, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Świadczenie pracy w godzinach: I zmiana w godz. 7.30 – 15.30, II zmiana w godz. 12.00 – 20.00. Świadczenie pracy następuje od poniedziałku do soboty zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
 • Jeżeli w Twoich dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, niezbędne będzie Twoje oświadczenie o zgodzie na ich przetwarzanie. Wówczas takie oświadczenie może być sformułowane w następujący sposób „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 RODO”.
 • W przypadku legitymowania się dokumentami wystawionymi na inne niż obecnie posiadane nazwisko kandydat winien złożyć stosowne oświadczenie na tę okoliczność.
 • Oferty kandydatów, które wpłyną do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zostaną zweryfikowane pod względem spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na podstawie dokumentów wymienionych w ogłoszeniu w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)” poprzez weryfikację:
  - złożenia oferty w wyznaczonym terminie,
  - kompletności dokumentów,
  - treści dokumentów, w tym dat i wymaganych podpisów.
 • List motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata.
 • Treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy/Oświadczenia – stanowiska w korpusie służby cywilnej.
 • Osoby – po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej (o ile występuje) dokumentów - zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku niepodania adresu e-mail - telefonicznie).
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

- weryfikację formalną dokumentów,
- weryfikację merytoryczną dokumentów uwzględniających wymagania dodatkowe (opcjonalnie),
- testy z wiedzy,
- rozmowę kwalifikacyjną.

 • Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.
 • Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/zasady naboru zewnętrznego – stanowiska w korpusie służby cywilnej.
 • Zachęcamy do zamieszczania w złożonych ofertach adresu e-mail i numeru telefonu.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego pedagogicznego lub wyższego i przygotowania pedagogicznego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 24 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy w pracy pedagogicznej,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka obcego na poziomie B1: angielskiego lub rosyjskiego lub niemieckiego lub francuskiego lub gruzińskiego lub arabskiego lub wietnamskiego,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania dyplomu studiów podyplomowych z zakresu psychologii lub socjologii lub nauczania początkowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy w pracy z osobami małoletnimi lub dorosłymi.
calendar icon

Aplikuj

do 17 października 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
BIURO PODAWCZE – czynne całą dobę
lub
- w formie elektronicznej przez Elektroniczną skrzynkę podawczą W-MOSG (ePUAP) dostępną na stronie BiP W-MOSG w zakładce: ePUAP.
Decyduje data wpływu oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą W-MOSG.
Dokumenty wymagające podpisu należy dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie całość podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. W przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(89) 750 30 83 od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30
 • Dokumenty należy złożyć do: 17.10.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
  Stosownie do art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że:

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 78.
  Dane kontaktowe:

  • ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78,  11-400 Kętrzyn;
  • e-mail: wmosg@strazgraniczna.pl
  • telefon: (89) 750-30-00

  Inspektor ochrony danych

  Kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej: woi.wmosg@strazgraniczna.pl

  Podstawa prawna przetwarzania

  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o:
  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej oraz art. 4, art. 26, art. 29, art. 31 i art. 33 ustawy o służbie cywilnej,
  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 221a tj. na podstawie Pana/Pani zgody – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustawy, przy czym przesłanie wspomnianych danych będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w rozumieniu definicji „zgody”, o której mowa w art. 4 pkt 11 RODO.
  Jeżeli w Pana/Pani dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych i danych biometrycznych, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować osobę fizyczną lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, przetwarzanie ich będzie możliwe tylko na podstawie pisemnej zgody na ich przetwarzanie. Brak zgody będzie skutkowało niemożnością ich przetwarzania.

  Cel przetwarzania danych

  Przeprowadzenie naboru na wybrane stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej.

  Odbiorcy danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom i podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.

  Okres przechowywania danych

  Pana/Pani dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), nie dłużej jednak niż do 9 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

  Dokumentacja kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni po tym okresie będzie podlegała komisyjnemu brakowaniu, zaś dokumentacja osób zatrudnionych zostanie włączona do teczki akt osobowych pracownika.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
  W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

  Inne informacje

  Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wytworzył/odpowiada: Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Udostępnił: Edyta Kaczmarek

Komórka organizacyjna: Dział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 05.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×