Biuro - zdjęcie 2
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
print as PDF
Ogłoszenie nr 100841 / 17.06.2022
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: administrator systemu dozoru monitoringu, technik teleinformatyk w Sekcji Ogólnej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • samodzielnie administruje systemami zabezpieczenia technicznej ochrony osób i mienia w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców: monitoringu, alarmowym, kontroli dostępu oraz systemem ppoż. Udziela fachowej pomocy technicznej dla funkcjonariuszy i pracowników Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie, dokonuje bieżących konserwacji, regulacji i konfiguracji systemów. Zgłasza do Wydziału Łączności i Informatyki potrzeby dokonania naprawy oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych w sprzęcie zabezpieczenia technicznego ochrony osób i mienia Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców. Dokonuje zabezpieczenia materiału video z monitoringu na potrzeby prowadzonych wyjaśnień i postępowań wobec cudzoziemców umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców lub pracowników i funkcjonariuszy,
 • samodzielnie administruje, nadzoruje, konserwuje – stanowiska komputerowe oraz funkcjonowanie wewnętrznej sieci komputerowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, telefonicznej, radiowej, w tym systemu domofonowego. Współpracuje z Wydziałem Łączności i Informatyki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawach napraw i konfiguracji sprzętu informatycznego oraz łączności. Zleca poprzez elektroniczny system bieżące naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i łącznościowego. Składa zapotrzebowania na sprzęt teleinformatyczny, materiały eksploatacyjne oraz dokonuje samodzielnie ich wymiany i konserwacji urządzeń drukujących. Na bieżąco zajmuje się administrowaniem pracowni komputerowej z dostępem do internetu stanowisk komputerowych pod kątem potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem Państwa oraz stanowiska do „wirtualnych widzeń” dla cudzoziemców umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców,
 • realizuje czynności związane z obiegiem wniosków o nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych zgodnie z procedurą Polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Prowadzi karty upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w oparciu o system Elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz elektroniczny system dotyczący ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Samodzielnie na bieżąco prowadzi dokumentację związaną z nadawaniem i cofaniem uprawnień do systemów i baz danych w ramach wykonywanych obowiązków. Zajmuje się administrowaniem systemu dotyczącego rozliczania czasu pracy,
 • samodzielnie administruje, tworzy, edytuje oraz przygotowuje graficznie i zamieszcza materiały na stronie intranetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz portalu wewnętrznym Straży Granicznej. Na zlecenie wykonuje skład i obróbkę graficzną miesięcznej publikacji Sekcji Edukacyjno-Wychowawczej oraz przygotowuje zdjęcia cudzoziemców niezbędne do dokumentacji w prowadzonych przez Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców postępowań administracyjnych,
 • szkoli, instruuje, udziela fachowej pomocy merytorycznej – z zakresu wykorzystania wewnętrznej sieci komputerowej, samodzielnych stanowisk komputerowych, sieci telefonicznej, alarmowej, monitoringu, ppoż, łączności bezprzewodowej oraz sprzętu łączności i informatyki. Przeprowadza instruktaże stanowiskowe z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, telefonicznego. Na bieżąco uzupełnia stanowiska pracy w instrukcje bhp,
 • przygotowuje i sprawdza pod kątem prawidłowego wykorzystania telefonów Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wydawanych cudzoziemcom w ramach zapewnienia komunikacji zgodnie z zapisem ustawy o cudzoziemcach,
 • monitoruje i nadzoruje działanie zbiorczej sieci telewizji satelitarnej i naziemnej na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców, zgłasza naprawy i konserwacje wykonywane przez firmy zewnętrzne w ścisłej współpracy z Wydziałem Łączności i Informatyki i Wydziałem Techniki i Zaopatrzenia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie,
 • administruje i nadzoruje stanowisko do video konferencji i przesłuchań pomiędzy Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a cudzoziemcami umieszczonymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie oraz na potrzeby pracowników Sekcji Obsługi Administracyjnej Cudzoziemców Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 13 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy na stanowisku informatyk lub teleinformatyk, lub doświadczenia zawodowego/stażu pracy w obsłudze systemów teleinformatycznych lub obsłudze baz danych,
 • znajomość obsługi urządzeń teleinformatycznych,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne lub elektroniczne lub telekomunikacyjne
 • posiadanie przeszkolenia w zakresie funkcjonowania urządzeń monitorujących, urządzeń ppoż. i urządzeń alarmowych,
 • posiadanie uprawnień administrowania sieciami komputerowymi i systemami dozoru i monitoringu,
 • znajomość oprogramowania komputerowego związanego z funkcjonowaniem systemu dozoru i monitoringu.
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku wielokondygnacyjnego Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchową, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie pracy spełnia wymagania stanowisk pracy stałej. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku. Na stanowisku występuje narażenie na kontakt z czynnikiem biologicznym. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.

Występują kontakty zewnętrzne – kilka razy w miesiącu: telefoniczne i osobiste. Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań takie jak: wysiłek fizyczny i praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Świadczenie pracy od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym w godzinach:
  I zmiana - 7:30-15:30 , II zmiana - 13:00-21:00.
 • Jeżeli w Twoich dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, niezbędne będzie Twoje oświadczenie o zgodzie na ich przetwarzanie. Wówczas takie oświadczenie może być sformułowane w następujący sposób „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO".
 • W przypadku legitymowania się dokumentami wystawionymi na inne niż obecnie posiadane nazwisko kandydat winien złożyć stosowne oświadczenie na tę okoliczność.
 • Oferty kandydatów, które wpłyną do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zostaną zweryfikowane pod względem spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na podstawie dokumentów wymienionych w ogłoszeniu w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)” poprzez weryfikację:
  - złożenia oferty w wyznaczonym terminie,
  - kompletności dokumentów,
  - treści dokumentów, w tym dat i wymaganych podpisów.
 • List motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata.
 • Treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy/Oświadczenia – stanowiska w korpusie służby cywilnej.
 • Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia selekcji ofert spełniających wymagania formalne na podstawie analizy merytorycznej złożonych dokumentów, uwzględniające wymagania dodatkowe wynikające z ogłoszenia o naborze.
 • Osoby – po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej (o ile występuje) dokumentów – zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku niepodania adresu e-mail - telefonicznie).
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

- weryfikację formalną dokumentów,

- weryfikację merytoryczną dokumentów uwzględniających wymagania dodatkowe (opcjonalnie),

- testy z wiedzy,

- testy praktyczne,

- rozmowę kwalifikacyjną.

 • Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.
 • Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/zasady naboru zewnętrznego – stanowiska w korpusie służby cywilnej.
 • Zachęcamy do zamieszczania w złożonych ofertach adresu e-mail i numeru telefonu.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego informatycznego lub elektronicznego lub telekomunikacyjnego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z funkcjonowania urządzeń monitorujących, urządzeń ppoż. i urządzeń alarmowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnień administrowania sieciami komputerowymi i systemami dozoru i monitoringu,
calendar icon

Aplikuj

do 15 lipca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
BIURO PODAWCZE – czynne całą dobę
lub
- w formie elektronicznej przez Elektroniczną skrzynkę podawczą W-MOSG (ePUAP) dostępną na stronie BiP W-MOSG w zakładce: ePUAP.
Decyduje data wpływu oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą W-MOSG.
Dokumenty wymagające podpisu należy dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie całość podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. W przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(89) 750 30 83 od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30
 • Dokumenty należy złożyć do: 15.07.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Stosownie do art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że:

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 78.

  Dane kontaktowe:

  • ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78,  11-400 Kętrzyn;
  • e-mail: wmosg@strazgraniczna.pl
  • telefon: (89) 750-30-00

  Inspektor ochrony danych

  Kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej: woi.wmosg@strazgraniczna.pl

  Podstawa prawna przetwarzania

  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o:

  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej oraz art. 4, art. 26, art. 29, art. 31 i art. 33 ustawy o służbie cywilnej,

  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 221a tj. na podstawie Pana/Pani zgody – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustawy, przy czym przesłanie wspomnianych danych będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w rozumieniu definicji „zgody”, o której mowa w art. 4 pkt 11 RODO.

  Jeżeli w Pana/Pani dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych i danych biometrycznych, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować osobę fizyczną lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, przetwarzanie ich będzie możliwe tylko na podstawie pisemnej zgody na ich przetwarzanie. Brak zgody będzie skutkowało niemożnością ich przetwarzania.

  Cel przetwarzania danych

  Przeprowadzenie naboru na wybrane stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej.

  Odbiorcy danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom i podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.

  Okres przechowywania danych

  Pana/Pani dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), nie dłużej jednak niż do 9 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

  Dokumentacja kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni po tym okresie będzie podlegała komisyjnemu brakowaniu, zaś dokumentacja osób zatrudnionych zostanie włączona do teczki akt osobowych pracownika.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

  Inne informacje

  Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

   

Wytworzył/odpowiada: Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Udostępnił: Edyta Kaczmarek

Komórka organizacyjna: Dział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 17.06.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×