Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
14-200 Iława ul. Dąbrowskiego 11
print as PDF
Ogłoszenie nr 107301 / 30.09.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor weterynaryjny

w zespole do spraw pasz i utylizacji
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Koordynuje i nadzoruje realizację czynności w zespole ds. pasz i utylizacji;
 • Realizuje nadzór nad wytwórniami pasz wprowadzającymi pasze do obrotu;
 • Realizuje nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze wraz z pobieraniem próbek do badań;
 • Realizuje nadzór nad transportem i dystrybucją pasz;
 • Realizuje nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, składowaniem, wprowadzaniem do obrotu, przetwarzaniem, sapalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009
 • Planuje i realizuje pobieranie próbek w ramach planu urzędowej kontroli pasz;
 • Prowadzi dokumentację związaną z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmonogramów oraz sprawozdawczości;
 • Prowadzi rejestry podmiotów i wykazy podmiotów objętych nadzorem;
 • Wykonuje inne czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikające z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (udokumentowane dyplomem)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w Inspekcji Weterynaryjnej w obszarze działania zespołu (udokumentowane świadectwem pracy, zaświadczeniem)
 • Posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii (udokumentowane zaświadczeniem wystawionym przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną nie starszym niż do 30 dni)
 • Czynna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego - prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows i MS Office, poczta elektroniczna, internet),
 • Znajomość przepisów prawa weterynaryjnego krajowego i UE w zakresie działania Inspekcji Weterynaryjnej, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu

- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy,

- zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umow ana 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony,

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach - zapomogi),

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe).

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Iławie oraz praca na terenie powiatu iławskiego,

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę,

- Wyjazdy służbowe, prowadzenie auta służbowego,

- Możliwa praca w terenie w nietypowych godzinach,

- Obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarką, skaner, fax),

- Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, przy wejściu do budynku winda dla osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, drzwi zewnętrzne i wewnetrzne o odpwidniej szerokości, schody z poręczmi po jednej stronie, konieczność przemieszczania się pomiędzy piętrami po schodach, praca siedząca wymagająca szczególnej koncentracji przy wykonywaniu czynności służbowych.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • CV i list motywacyjny podpisz własnoręcznym podpisem.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie wystawione przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną nie starsze niż do 30 dni potwierdzające czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie, zaświadczenie lub certyfikat o umiejętności obsługi komputera - pakiet MS Office oraz Internet
 • Oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 10 października 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 107301"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
ul. Dąbrowskiego 11
14-200 Iława
Dla osób przynoszących oferty osobiście - z dopiskiem na kopercie "oferta zatrudnienia - starszy inspektor weterynaryjny w zespole ds. pasz i utylizacji.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
89 648 22 86 wew. 52
 • Dokumenty należy złożyć do: 10.10.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie, ul. Dąbrowskiego 11, 14-200 Iława
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@doradcy.info
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczegółowych
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie

Udostępnił: MAŁGORZATA KALITOWSKA

Komórka organizacyjna: POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

Wprowadzono: 30.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×