Transport - zdjęcie autostrady
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie
10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 60
print as PDF
Ogłoszenie nr 115969 / 18.02.2023
Dołącz do nas jako:

aplikant

Do spraw: stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego Wydział Inspekcji - Oddział w Iławie
#administracja publiczna
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Olsztyn quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • będzie uczestniczyła w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego,
 • złoży egzamin kwalifikacyjny II stopnia na stanowisko młodszego kontrolera transportu drogowego,
 • będzie uczestniczyła w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie ( co najmniej ) • wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym z wynikiem pozytywnym egzaminie maturalnym; • Kserokopia prawo jazdy kat. B lub • znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego; • umiejętność pracy w zespole; • ukończone 23 lata na dzień 3.10.2023 r. • posiadanie wymaganego stanu zdrowia; • posiadanie nienagannej opinii;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe • prawo jazdy kategorii A i C; • znajomość komunikatywna języka na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego; • doświadczenie w pracy w administracji publicznej co najmniej 6 miesięcy • ukończony kurs i posiadanie uprawnienia diagnosty samochodowego • ukończony kurs i posiadanie zaświadczenia doradcy DGSA • preferowane będzie wykształcenie wyższe o kierunku prawo , administracja, mechanicznym o profilu mechanika pojazdów, ekonomiczne potwierdzone uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych z wynikiem pozytywnym.
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca biurowa oraz praca w terenie.

Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych.

Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie.

Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych i trwa ok. 6 m-cy.

Podczas kursu specjalistycznego zajęcia teoretyczne odbywać sie będą w ośrodku ITD w Radomiu oraz online.

W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego.

Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Wzór oświadczeń znajduje się na stronie:www.witd.olsztyn.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: danuta.toryfter@witd.olsztyn.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 89/533-46-16 w. 25 W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

 • fakultatywnie, w zlezności od ilości kandydatów może zostac przeprowadzona selekcja ofert pod wzgledem spełniania przez kandydatów wymagań dodatkowych.W tej sytuacji, w pierwszej kolejności, do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszone będa osoby spelniajace wymagania dodatkowe,

• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study. Osoba, wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. 

Wynagrodzenie zasadnicze  na stanowisku aplikanta w okresie odbywania kursu - 4000,95 zł. brutto obliczone przy zastosowaniu mnoznika 1,827 kwoty bazowej (2.190,45), plus dodatek stażowy.

Uczestnik kursu specjalistycznego za czas pobytu w osrodku szkolenia ma zagwarantowane wyżywienie i zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na rozpoczecie i zakończenie kursu.

Wynagrodzenie  zasadnicze na stanowisku młodszego kontrolera transportu drogowgo ( po zdanym egzaminie z wynikiem pozytywnym) wynosi: 5.66012 brutto wg mnoznika 2,584 kwoty bazowej (2.190,45) plus dodatek inspekcyjny w kwocie co najmniej 100 zł. oraz dodatek stażowy.

Zodnie z Ustawą o służbie cywilnej osoba podejmująca po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej zatrudniana jest na okres 12 m-cy. Po tym okresie w przypadku  otrzymania pierwszej - pozytywnej oceny przez przełożonego następuje podpisanie umowy o pracę z pracownikiem na czas nieokreślony.

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-03-31
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia prawo jazdy,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. A lub C,
calendar icon

Aplikuj

do 28 lutego 2023

na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie
ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Ogłoszenie Nr 115969
Nabór na stanowisko aplikanta – O/Iława
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe – klauzula informacyjna Administrator danych osobowych: Administratorem, czyli organem decydującym o
  tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu
  Drogowego z siedzibą w Olsztynie , przy ulicy Dworcowej 60 ,e-mail: sekretariat@witd.olsztyn.pl, tel. 89/533-46-16. Inspektor
  Ochrony Danych: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w
  sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: rafal.pudelski@ witd.olsztyn.pl lub tradycyjnie pod
  adresem: ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn (z dopiskiem ochrona danych osobowych). Cele przetwarzania danych
  osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie
  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Okres przechowywania danych
  osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postepowania rekrutacyjnego.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną
  komisyjnie zniszczone. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania
  Pani/Pana danych Administrator naruszył przepisy RODO to ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
  osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji
  oraz obowiązkiem wynikającym z Kodeksu pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie
  kandydata do dalszego etapu rekrutacji. Odbiorcy danych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
  upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztyn . Informacja o wynikach naboru ze
  wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez
  publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku
  odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji
  międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu
  podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników
  osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub
  zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego
  pracownika Administratora.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie

Udostępnił: Danuta Toryfter

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 18.02.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×