Gabinet lekarski - stetoskop na stole
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi
19-500 Gołdap ul. Wojska Polskiego 17A
print as PDF
Ogłoszenie nr 125668 / 17.08.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: pasz i utylizacji w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
#weterynaria
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Realizuje zadania związane z nadzorem nad podmiotami sektora paszowego i utylizacyjnego, w szczególności przeprowadza kontrole spełniania wymogów prawa
 • Wykonuje czynności w ramach próbkobrania pasz
 • Przeprowadzanie kontroli urzędowych na zgodność z wymogami zawartymi w prawodawstwie krajowym i unijnym
 • Prowadzenie rejestrów i dokumentacji związanej z kontrolowaniem podmiotów nadzorowanych
 • Przygotowywanie dokumentacji wynikającej z prowadzonych postępowań administracyjnych
 • Obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych
 • Sporządza i realizuje plany pracy
 • Wykonuje czynności składające się na nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w sektorze paszowym
 • Realizuje czynności w ramach RASFF
 • Przygotowuje projekty pism w zakresie powierzonych obowiązków
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne i pokrewne (technologia żywności i żywienie człowieka, rolnictwo, zootechnika, związane z ochroną środowiska, inne), wyższe administracyjne
 • Staż pracy co najmniej 6 miesięcy w administracji, szczególnie w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu
 • Znajomość obsługi komputera i środowiska MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Podstawowa znajomość przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

• praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

• praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)

• przeprowadzanie kontroli gospodarstw, zakładów

• wyjazdy w delegacje służbowe

• praca z wykorzystaniem komputera

• stabilna praca w jednostce administracji państwowej z wieloletnia tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy

• zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony

• dodatek za wieloletnia pracę w wysokości od 5% do 20 wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy

• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)

• pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika)

• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze

• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

• podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego(szkolenia, kursy, studia podyplomowe)

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

• narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt do próbkobrań

• budynek piętrowy bez windy, parter częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Analiza merytoryczna złożonych ofert i rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-09-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 30 sierpnia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 125668"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi
Wojska Polskiego 17A
19-500 Gołdap
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
+48 87 444 5030
+48 87 444 5031
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.08.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  o   Administrator danych i kontakt do niego: -

  o   Kontakt do inspektora ochrony danych: -

  o   Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

  o   Informacje o odbiorcach danych: -

  o   Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

  o   Uprawnienia:

  1.     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2.     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3.     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4.     prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  5.     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  o   Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1.     art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2.     art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3.     art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  o   Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  o   Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Udostępnił: Katarzyna Krzyżewska

Komórka organizacyjna: Inspektor ds. administracyjnych

Wprowadzono: 17.08.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×