Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku
11-500 Giżycko ul. Wilanowska 26
print as PDF
Ogłoszenie nr 110922 / 22.11.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności pasz i utylizacji
#weterynaria
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • realizuje zadania związane z nadzorem zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego
 • realizuje zadania związane z nadzorem nad warunkami pozyskiwania mleka surowego, kontrole warunków w gospodarstwach produkcyjnych, punktach odbioru oraz środkach transportu mleka
 • kontroluje warunki weterynaryjne w podmiotach zajmujących się skupem zwierząt łownych
 • realizuje zadania związane z nadzorem nad monitoringiem pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych
 • realizuje zadania w zakresie nadzoru nad dobrostanem zwierząt i identyfikacją i rejestracją zwierząt przed i w trakcie uboju
 • realizuje zadania związane z nadzorem nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego, powstającymi w procesie uboju i przetwórstwa
 • kontroluje prawidłowość realizacji zadań wykonywanych przez lekarzy weterynarii oraz osoby nie będące lekarzami weterynarii, wyznaczonymi do badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywania czynności pomocniczych do tego badania
 • sporządza rejestry i dokumentację związaną z przeprowadzonymi kontrolami
 • sporządza sprawozdania okresowe zgodnie z wytycznymi jednostek nadrzędnych
 • sporządza wstępnie zalecenia pokontrolne i decyzje administracyjne
 • wykonuje inne czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikające z przepisów krajowego i wspólnotowego prawa weterynaryjnego
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii (udokumentowane dyplomem)
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Czynna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego -prawo jazdy kategorii B,
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych obowiązujących w obszarze bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, dokonywania analiz
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora Weterynaryjnego
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,
 • Przyjazne środowisko pracy,
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5-20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego (szkolenia, studia podyplomowe, kursy),
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • siedziba inspektoratu mieści się w budynku parterowym bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie tj. na obszarze powiatu giżyckiego w róznych warunkach atmosferycznych, wyjazdy służbowe poza powiat,
 • częsty kontakt ze zwierzętami, materiałem zakaźnym, ubocznymi produktmi pochodzenia zwierzęcego, czynnikami zoonotycznymi,
 • konieczność prowadzenia samochodu służbowego,
 • zagrożenia w ruchu drogowym,
 • praca siedząca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę; praca wymagająca szczególnej koncentracji przy wykonywaniu czynności,
 • narzędzia pracy: komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny, telefon komórkowy;
 • obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks, drukarka, skaner),
 • bezpośredni kontakt z petentami inspektoratu,
 • udzielanie informacji telefonicznych oraz mailowych podmiotom nadzorowanym. 
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

CV i list motywacyjny powinien byc podpisany własnoręcznym podpisem.

 

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzająca prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 2 grudnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 110922"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Wilanowska 26
11-500 Giżycko

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
/87/4282496
 • Dokumenty należy złożyć do: 02.12.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (RODO). Każdy kandydat/kandydatka
  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy
  udział w naborze. • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy
  Lekarz Weterynarii w Giżycku. Siedziba Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul.
  Wilanowska 26, 11-500 Giżycko. • Inspektor Ochrony Danych Osobowych i możliwe formy kontaktu: JUSTPOK,
  iod@justpok.pl • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej •
  Informacje o odbiorcach danych: W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane
  osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: a. uprawnione
  organy publiczne, b. podmioty dostarczające korespondencję, c. podmioty wykonujące usługi brakowania dokumentacji, d.
  podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe. • Okres przechowywania
  danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy,
  w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie
  zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) • Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych
  dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy Inspektora
  Ochrony Danych Osobowych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego • Podstawa prawna
  przetwarzania danych: art. 22 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
  nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku

Udostępnił: Bożena Stramowska

Komórka organizacyjna: księgowość

Wprowadzono: 22.11.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×