Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
10-117 Olsztyn ul. 1 Maja 13,13A,13B, lok. 104
print as PDF
Ogłoszenie nr 116889 / 03.03.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor farmaceutyczny

w Dziale nadzoru i kontroli nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • kontrolowanie działalności aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, zakładowych, działów farmacji szpitalnej i placówek obrotu pozaaptecznego,
 • nadzór nad obrotem, przechowywaniem i zabezpieczaniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1,
 • kontrolowanie warunków lokalowych nadzorowanych jednostek,
 • pobieranie prób produktów leczniczych do badań jakościowych,
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji,
 • kontrolowanie uprawień zawodowych pracowników nadzorowanych jednostek,
 • opracowywanie informacji oraz sporządzanie analiz i raportów
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • znajomość przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wiedza fachowa z dziedziny farmacji,
 • czynne prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • umiejętność obsługi komputera - pakietu MS Office oraz Internetu,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • komunikatywność, dyspozycyjność,
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca terenowo – biurowa, praca poza siedzibą urzędu związana z przeprowadzaniem kontroli na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Praca wymagająca sprawności obu rąk i szczególnej koncentracji, praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, urząd nie posiada samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Kandydatki/kandydaci którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki/kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatka/kandydat przed zawarciem umowy o pracę zgodnie z art. 114a ustawy Prawo farmaceutyczne zobowiązani będą do złożenia oświadczenia i informacji o braku konfliktu interesów. Odmowa złożenia oświadczenia i informacji stanowić będzie podstawę do odmowy nawiązania stosunku pracy. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Pracownikom oferujemy:

- wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5.717,00 zł plus dodatek za wysługę lat,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka",

- świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. dopłata do wypoczynku),

- stałe godziny pracy,

- dogodną lokalizację.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89-519-04-29

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 31 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 116889"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
ul. 1 Maja 13,13A,13B, lokal 104
10-117 Olsztyn
z dopiskiem "Oferta pracy - Inspektor farmaceutyczny"
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydata w związku z procesem rekrutacji

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO − informujemy, że:

  1.    Administrator danych osobowych (ADO)

  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach zadań realizowanych przez Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie jest Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny ul.  1  Maja  13,  13A,  13B, 10-117 Olsztyn, tel. 89/519-04-29.

  2.    Inspektor Ochrony Danych

  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych listownie na adres siedziby administratora: Inspektor Ochrony Danych ul. 1 Maja 13, 13A, 13B, 10-117 Olsztyn, za pośrednictwem poczty elektronicznej e:mail: iod@wif-olsztyn.pl, lub telefonicznie: 89/5190429.

  3.    Cele i podstawy przetwarzania

  a)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej organizowanego na podstawie ustawy o służbie cywilnej.

  b)   Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  c)    Inne Państwa dane osobowe, np. numer telefonu, adres mailowy, wizerunek (zdjęcie), przetwarzane będą na  podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  d)   Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególne ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie – na podstawie art.9 ust. 2 lit. a RODO.

  4.    Okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu naboru:

  a)      jeżeli Państwa kandydatura nie zostanie uwzględniona w protokole naboru, Państwa oferty będą komisyjnie niszczone w ciągu miesiąca od dnia zakończenia naboru, za wyjątkiem ewentualnych oryginałów dokumentów, które będą odsyłane,

  b)      w przypadku uwzględniania Państwa kandydatury w protokole naboru Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, z  zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji,

  c)      do czasu odwołania zgody,

  d)      w przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane na podstawie Kodeksu pracy i ustawy o  służbie cywilnej.

  5.    Odbiorcy danych

  a)      W przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w  Olsztynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Inspektoratu,

  b)      Jeśli Państwa kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w  Olsztynie, na tablicy informacyjnej w siedzibie Inspektoratu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

  c)      Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Warmińsko  –  Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, takim jak operator pocztowy  –  Poczta Polska.

  6.    Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  -      prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich  kopii;

  -      prawo żądania ich sprostowania (poprawiania);

  -      prawo żądania ich usunięcia, w przypadku uznania, że nie ma podstawy do tego, aby przetwarzano dane osobowe, jednakże dane osobowe nie mogą być usunięte w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, a nadto z uwagi na konieczność wywiązania się przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania danych lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w  ramach władzy publicznej powierzonej Warmińsko – Mazurskiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu;

  -      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

  a)    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

  b)   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  c)    administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  -      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  -      prawo do przenoszenia danych (jednakże to prawo nie ma zastosowania w przypadku, gdy dane osobowe są  przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi);

  -      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych osobowych  w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w  postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Podanie innych danych, w  zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  8.    Profilowanie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Państwa dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do  państw trzecich.

  9.     Prawo do wniesienia skargi

  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

Udostępnił: Aneta Zomkowska

Komórka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

Wprowadzono: 03.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×