Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
11-500 Giżycko Ul. 1-go Maja 26
print as PDF
Ogłoszenie nr 109111 / 26.10.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor

Zespół do spraw Administracyjno - Gospodarczych
#finanse
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym faktury oraz inne dokumenty finansowe dot. uregulowania należności finansowych z tytułu wykonywanych na rzecz KPP w Giżycku dostaw, usług i innych świadczeń, przedkłada je właściwemu przełożonemu do zatwierdzenia i nadaje im dalszy bieg w sposób umożliwiający ich terminowe opłacenie.
 • rozlicza należności finansowe dla osób występujących w charakterze biegłego i biorących udział w okazaniach w ramach prowadzonych przez KPP w Giżycku postępowań oraz sporządza formularze podatkowe PIT dla tych osób, włącznie z przekazaniem formularzy PIT 11 do Wydziału Finansów KWP w Olsztynie.
 • rozlicza polecenia wyjazdów służbowych i sporządza listy wypłat za podróże służbowe policjantów i pracowników Policji, oblicza należności dla policjantów za przejazd do szkoły oraz prowadzi dokumentację i sporządza listy wypłat dla policjantów w ramach przyznanych nagród uznaniowych.
 • rozlicza koszty prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów służbowych, obciążanie i prowadzenie ewidencji za prywatne rozmowy telefoniczne.
 • rozlicza należności finansowe z tytułu kosztów stawiennictwa osób wezwanych w charakterze świadka w ramach prowadzonych w KPP w Giżycku postepowań.
 • nalicza stawki opłat za korzystanie ze środowiska i sporządza w tym zakresie sprawozdania.
 • przygotowuje wnioski kierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w zakresie przyjmowania darowizn oraz środków finansowych i rzeczowych w ramach Funduszu Wsparcia Policji.
 • prowadzi postępowania szkodowe dotyczące spraw finansowych.
 • przygotowuje wnioski kierowane do KWP w Olsztynie o zawarcie umów cywilnoprawnych na dostawy lub usługi dla KPP w Giżycku i rozlicza umowy zlecenia.
 • sporządza listy wypłat przyznanych świadczeń, gromadzi i archiwizuje dokumentacje dotyczącą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • nalicza odpisy na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządza dokumentację do wypłaty środków finansowych, sporządza sprawozdania oraz polecenia przelewu tych środków.
 • obsługuje dokumentację dotyczącą ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych policjantów i ich rodzin-wysyłanych do KWP w Olszynie do Wydziału Finansów.
 • wydaje zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dla policjantów i pracowników Policji.
 • prowadzi ewidencję kosztów utrzymania obiektów służbowych niezwłocznie po ich poniesieniu, sporządza okresowe sprawozdania w tym zakresie oraz prowadzi rejestr kosztów utrzymania obiektów.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze administracji lub związanym z obsługą finansowo-księgową
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o Policji
 • umiejętność obsługi komputera
 • terminowość
 • umiejętność pracy własnej
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze administracji oraz związanym z obsługą finansów
 • obsługa finansowych programów komputerowych
 • odpowiedzialność, skrupulatność i dociekliwość
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Czas pracy 8 godzin, praca administracyjno-biurowa,
 • Komputer, praca przy monitorze komputerowym powyżej polowy dobowego czasu pracy.
 • Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba poruszania się pieszego na terenie zewnętrznym budynku oraz pomiedzy kondygnacjami.
 • Budynek posiada 3 kondygnacje, bariery architektoniczne(schody, budynek nie posiada windy oraz toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich),
 • Praca przy sztucznym oświetleniu,
 • Miejsce pracy znajduje się na 2 piętrze-brak windy. 
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • zatrudnienie nowego pracownika może nastapić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych KPP postępowania sprawdzającego zakończonego wynikiem pozytywnym lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważnosci poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem ważnym w Policji wydanym przez uprawniony podmiot.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Techniki i metody naboru:
 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • rozmowa kwalifikacyjna
Przewidywany czas zastępstwa do: 2024-02-10
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 11 listopada 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 109111"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
ul. 1 Maja 26
11-500 Giżycko
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
477352225
 • Dokumenty należy złożyć do: 11.11.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: 477352225
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: 477352280
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Udostępnił: Bogumiła Wisniewska

Komórka organizacyjna: Zespół ds.Dyscyplinarnych,Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 26.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×