Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu
82-300 Elbląg ul.Grunwaldzka 108
print as PDF
Ogłoszenie nr 86172 / 19.10.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
#weterynaria
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad zakładami i organami urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem nad zakładami,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych, przygotowywanie projektów, decyzji, zaświadczeń i innych zgodnie z ustaleniami podjętymi przez kierownika zespołu,
 • Nadzór nad eksportem i importem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • Pobieranie próbek do urzędowych badań w zakresie bezpieczeństwa żywności i higieny procesu, a także zawartości dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu żywności oraz badań środowiskowych,
 • Obsługa programów komputerowych z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego m.in. Traces, e-klient,
 • Prowadzenie nadzoru nad pozyskiwaniem, magazynowaniem i wprowadzaniem do obrotu surowców kategorii I, II, III pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach i zakładach nadzorowanych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe zootechniczne, rolnicze, biotechnologia żywności, weterynaryjne, Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP (aktualne zaświadczenie dotyczy wyłącznie lekarza weterynarii). Posiadanie prawa jazdy kategorii B. Znajomość prawa z zakresu: a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.306), b) rozporządzenia nr 852/2004 UE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004), c) rozporządzenia nr 853/2004 UE z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 139 z 30.04.2004), d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1233). Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego ( pakiet MS Office Exel, WORD), Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, samodzielność, Komunikatywność i rzetelność.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe Znajomość języka angielskiego na poziomie B 2 (zaświadczenie lub oświadczenie).
Co oferujemy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony,

Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

Za wieloletnią pracę członek korpusu służby cywilnej otrzymuje nagrodę jubileuszową,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,

Pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci, dopłaty do kolonii i obozów, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach – zapomogi),

Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,

Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej,

Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

1. Inspektorat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,

2. Praca w przeważającej części wymiaru czasu pracy w terenie (poza siedzibą Inspektoratu – powiat elbląski oraz gmina Miasto Elbląg),

3. Ze względu na sytuację epizootyczną okresowo występuje praca w godzinach nadliczbowych w soboty, niedziele, święta oraz w porze nocnej bez prawa do zapłaty, rekompensata w postaci czasu wolnego,

4. Okresowo występuje również konieczność przenoszenia ciężarów do około 20 kg,

5. Stres związany z przeprowadzaniem kontroli,

6. Prowadzenie samochodu służbowego do 3,5 tony w celu dojazdu do i powrotu z kontroli, dowozu próbek do laboratorium, dojazdu na szkolenia lub inne wyjazdy służbowe,

7. Narzędzia pracy: komputer

8. Budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy,

9. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adrs do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu; dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualna datą. Klauzula zgody i klauzula informacyjna przy rekrutacji do pracy oraz kwetionariusz osobowy jest do pobrania na stronie  www.bip.elblag.piw.gov.pl.

Cv i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

W zalezności od ilości kadnydatów:

- rozmowa kwalifikacyjna,

- test wiedzy,

- test umiejętności praktycznych (np. znajomość obsługi komputera)

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia aktualnego zaświadczenia z Izby Lekarsko – Weterynaryjnej potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 25 października 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 86172"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu
Al. Grunwaldzka, nr 108
82 - 300 Elbląg
z dopiskiem – „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności”.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
55 237-02-53
 • Dokumenty należy złożyć do: 25.10.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Klauzula informacyjna przy rekrutacji do pracy

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Elblągu, al. Grunwaldzka 108, 82 – 300 Elbląg.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni) się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: iod@elblag.piw.gov.pl. lub pisemnie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu, al. Grunwaldzka 108, 82 – 300 Elbląg.

  3. Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb przeprowadzenia
  i rozstrzygnięcia rekrutacji prowadzonej przez Administratora - na podstawie:

  a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających
  z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r., zgodnie art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  b) w celu podjęcia działań na Pana(ni) żądanie przed zawarciem umowy o pracę – zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  c) Pana(ni) dane osobowe inne niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy
  z dnia 26 czerwca 1974r. mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody.

  4. Pana(ni) dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po jego zakończeniu wszelkie dokumenty aplikacyjne będą zniszczone w ciągu 90 dni.

  5. Administrator może udostępniać Pana(ni) dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  jak również podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pana(ni) danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, operatorom pocztowym, firmom kurierskim.

  6. Posiada Pan(ni) prawo do żądania od Administratora:

  a) dostępu do Pana(ni) danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

  b) sprostowania Pana(ni) danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

  c) usunięcia Pana(ni) danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

  d) ograniczenia przetwarzania Pana(ni) danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

  e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej właśnie podstawie przetwarzał Pana(ni) dane osobowe.

  7. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

  8. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  9. Przysługuje Panu(ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pana(ni) danych osobowych.

  10. Podanie przez Pana(nią) danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

   

  Klauzula zgody przy rekrutacji do pracy

  Klauzula Zgody:

  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - dalej RODO) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym lub innych dokumentach aplikacyjnych:

  ð dla potrzeb przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko*

   

  ……………………………………………………….

  (czytelny podpis)

  *wyrażenie zgody jest dobrowolne ale stanowi warunek udziału w dalszej rekrutacji.

   

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu

Udostępnił: Ewa Tomkowicz

Komórka organizacyjna: Zespół ds. finansowo-księgowych

Wprowadzono: 19.10.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×