Transport - zdjęcie autostrady
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa Wronia 53
print as PDF
Ogłoszenie nr 133322 / 05.02.2024
Dołącz do nas jako:

drogomistrz

Do spraw: utrzymania i nadzoru w Obwodzie Utrzymania Dróg w Wierznie Wielkim Rejonu w Elblągu Oddziału GDDKiA w Olsztynie
#administracja publiczna #transport drogowy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • 1. Wykonuje objazdy i kontroluje drogi pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontroluje pas drogowy pod kątem jego ochrony, kompletuje dane o drogach i zdarzeniach na drogach oraz urządzeniach obcych w celu prawidłowej realizacji zadań Rejonu w zakresie utrzymania podległej sieci drogowej zgodnie z wymaganymi standardami.
 • 2. Kontroluje roboty utrzymaniowe i zgłasza uwagi w zakresie tych kontroli przełożonemu w celu prawidłowej realizacji zadań Rejonu w zakresie utrzymania podległej sieci drogowej zgodnie z wymaganymi standardami.
 • 3. Kontroluje roboty zlecone w drodze przetargów w celu prawidłowej realizacji zadań Rejonu w zakresie utrzymania podległej sieci drogowej zgodnie z wymaganymi standardami.
 • 4. Prowadzi i koordynuje prace w zakresie zimowego utrzymania dróg w celu zapewnienia prawidłowej jakości wykonywanych robót i zapewnienia wymaganych standardów utrzymania.
 • 5. Współpracuje z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu przywrócenia właściwego poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg.
 • 6. Przygotowuje dane do robót, aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji w celu zapewnienia wymaganych standardów utrzymania i realizacji powierzonych zadań.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym ,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe inżynierskie drogowe lub budowlane
 • Doświadczenie zawodowe w administracji drogowej lub w utrzymaniu dróg lub w przygotowaniu inwestycji drogowych lub w realizacji inwestycji drogowych
 • Uprawnienia do kierowania ruchem
 • Znajomość przepisów z zakresu: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego
Co oferujemy

Pracownikom oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • stres związany z działaniem pod presją czasu,
 • dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
 • możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • budynek zaopatrzony jest wyłącznie w schodołaz umożliwiający transportowanie wózka inwalidzkiego,
 • budynek nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób  niepełnosprawnych (spełnia wyłącznie na parterze).
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu;
 • CV, list motywacyjny oraz oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia;
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane CV, list motywacyjny oraz oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów (.pdf). Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu);
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, skany dokumentów prześlij w formacie .pdf., zapakowane w jeden folder (.zip) oraz zabezpieczone hasłem;
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru;
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

I etap - analiza złożonych aplikacji pod względem formalnym.

II etap - test z wiedzy ogólnej (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne) – ewentualnie w formie wideo-rekrutacji (za pomocą aplikacji Teams).

III etap - rozmowa kwalifikacyjna – ewentualnie w formie wideo-rekrutacji (za pomocą aplikacji Teams) do 5 kandydatów (pytania specjalistyczne, kompetencyjne).

IV etap - wybór kandydata spośród 2 najlepszych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację z II i III etapu naboru.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat "B"
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
 • Wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania ruchem
calendar icon

Aplikuj

do 15 lutego 2024

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 133322"
na adres:
W formie papierowej:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
(z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: nr ogłoszenia lub Drogomistrz Z-11)

W formie elektronicznej:
na adres olsztyn.rekrutacja@gddkia.gov.pl
(z dopiskiem w temacie i liście motywacyjnym : nr ogłoszenia lub nr ogłoszenia lub Drogomistrz Z-11)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
089 521 28 29
 • Dokumenty należy złożyć do: 15.02.2024
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO” informuję, że:

  1)          administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;

  2)          Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

  3)          podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny nałożony na Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
  w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

  4)          administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi związane z obsługą
  i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności,
  w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;

  5)          zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

  6)          podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie w jakim przewidują to przywołane w pkt 3 przepisy prawa; niepodanie tych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata z przyczyn formalnych;

  7)          posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody
  i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  8)          Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

  9)          Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie
  z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz.217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);

  10)      z Inspektorem Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można kontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Udostępnił: Agnieszka Śliwińska

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Wprowadzono: 05.02.2024

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×