Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa Wiśniowa 10
print as PDF
Ogłoszenie nr 82187 / 30.07.2021
Dołącz do nas jako:

referent

Do spraw: organizacyjno-administracyjnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzenie sekretariatu PINB we Włoszczowie
 • prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej jednostki
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień
 • obsługa centrali telefonicznej Inspektoratu i udzielanie zainteresowanym informacji
 • weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym obsługiwanych dokumentów w celu sprawdzenia ich kompletności i poprawności ich wypełnienia
 • prowadzenie ewidencji pism wpływających do jednostki oraz terminowe przekazywanie zgodnie z dekretacją do właściwych komórek organizacyjnych
 • obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz poczty email
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określonych w ustawie Prawo Budowlane, obowiązującej w Inspektoracie instrukcji kancelaryjnej oraz wewnętrznych zarządzeń i poleceń służbowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
 • przygotowanie sprawozdań do organów wyższej instancji
 • przygotowanie i wysyłka korespondencji
 • sporządzanie pism w celu odpowiedzi na zapytania innych organów i instytucji zewnętrznych w tym: udzielanie odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej
 • dokonywanie zamówień na potrzeby jednostki w tym: zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne, druki oraz sprzęt biurowy
 • rozliczanie kosztów paliwa samochodów służbowych
 • pilotowanie spraw związanych z planowaniem, opracowaniem i aktualizacją harmonogramu spotkań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie
 • wykonywanie zadań zleconych przez archiwistę zakładowego Inspektoratu związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowanie dokumentów z komórek organizacyjnych do archiwum na podstawie spisów zdawczo- odbiorczych
 • udostępnianie dokumentów właściwym podmiotom , przygotowanie do brakowania dokumentacji niearchiwalnej , wykonywanie innych czynności techniczno- porządkowych związanych z dokumentacją
 • wykonywanie innych zadań zleconych bezpośrednio przez przełożonego
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie ekonomiczno-administracyjne
 • Staż pracy doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w sekretariacie/ kancelarii lub na stanowisku do spraw organizacyjno- administracyjnych w tym 5 miesięcy na stanowisku o zakresie zadań związanych z obsługą dokumentacji w archiwum zakładowym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania urzędu w tym bardzo dobra znajomość właściwości rzeczowej Inspektoratu
 • Znajomość zagadnień związanych z pracą w korpusie służby cywilnej oraz na stanowiskach urzędniczych
 • Biegła znajomość ePUAP
 • Umiejętności biegłej obsługi komputera, aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne ) oraz urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, rzetelność
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: średnie ekonomiczno-administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt stosowanych w PINB
 • Znajomość przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz Prawo zamówień publicznych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- praca wykonywana w siedzibie urzędu na stanowisku administracyjno- biurowym

- praca ½ etatu w systemie codziennym ( od poniedziałku do piątku)

- praca przy monitorze komputerowym

- oświetlenie sztuczne  i naturalne

-praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji

- praca wymaga kontaktu z interesantem

- narażenie na kontakt z kurzem mogącym powodować alergie

- praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia i materiały do pracy : komputer, kserokopiarka, skaner, drukarka, telefon, niszczarka)

-wysiłek fizyczny związany z przemieszczeniem akt i dokumentacji, w tym umieszczonych w szafach i regałach archiwalnych

- praca w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 18 sierpnia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 82187"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10 pokój nr 311
29-100 Włoszczowa
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
413944996
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.08.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodpinbwloszczowa@adres.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie

Udostępnił: Jerzy Górski

Komórka organizacyjna: pinb

Wprowadzono: 30.07.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×