Biuro - zdjęcie 2
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
25-324 Kielce ul. Sandomierska 105
print as PDF
Ogłoszenie nr 112282 / 21.02.2023
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: zamówień publicznych w Referacie Zamówień Publicznych w Izbie Administracji Skarbowej w Kielcach
Dostępne także dla
cudzoziemców
available for foreigners

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przygotowuje postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w tym sporządzanie SIWZ i innych wymaganych przepisami dokumentów oraz czynności w zakresie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Analizuje i weryfikuje wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 • Obsługuje aplikacje i programy informatyczne wspierające zamówienia publiczne
 • Prowadzi rejestr umów cywilnoprawnych
 • Prowadzi rejestr wniosków o udzielenie zamówień publicznych
 • Monitoruje prawidłową realizację umów cywilnoprawnych w zakresie tych postanowień umowy, które odnoszą się bezpośrednio do przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Sporządza roczny plan zamówień publicznych na podstawie otrzymanych jednostkowych planów zamówień publicznych i zajmuję się aktualizacja tego planu
 • Wykonuje obowiązki sprawozdawcze w zakresie zamówień publicznych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze zamówień publicznych
 • Dobra znajomość przepisów prawa zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy Kodeks cywilny, ustawy o służbie cywilnej, organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności KAS
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych, pod presją czasu
 • Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
 • Kreatywność
 • Komunikatywność
 • Umiejętności organizacyjne
 • Umiejętności argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Biegła obsługa komputera ( Pakiet MS Office)
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 ze zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Informacja dla obywateli Ukrainy: do naboru na przedmiotowe stanowisko pracy może przystąpić także obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Obywatele Ci nie mają obowiązku potwierdzania znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo, administracja lub ekonomia
 • Znajomość języka angielskiego - poziom podstawowy
Co oferujemy
 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku wynosi od 4413,76 zł do 4913,18 zł brutto  
 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),
 • nagrody jubileuszowe,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • ruchomy czas pracy,
 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarki, kserokopiarki.

Dodatkowe informacje

Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Izby, za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze – o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej, firmie kurierskiej lub data złożenia w kancelarii Izby (Kancelaria Izby Administracji Skarbowej w Kielcach czynna jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30). Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną.

1. W LIŚCIE MOTYWACYJNYM NALEŻY PODAĆ NUMER OGŁOSZENIA, NAZWĘ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ ORAZ STANOWISKO PRACY, NA KTÓRE SKŁADANA JEST OFERTA.

2. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Kielcach  www.swietokrzyskie.kas.gov.pl, w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń (http://www.swietokrzyskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-kielcach/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen).

3. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem.

4. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach – opis koperty powinien zawierać  imię
i nazwisko kandydata oraz numer ogłoszenia. 

5. Odrzuceniu podlegają oferty:

·       złożone po terminie, 

·       niekompletne,

·       niespełniające wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu,

·       bez niezbędnych czytelnych podpisów kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy na CV, liście motywacyjnym oraz wymaganych oświadczeniach,

·       bez prawidłowego wskazania, którego naboru dotyczą.

6. Osoby biorące udział w naborach ogłaszanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Kielcach i zakwalifikowane do
II etapu postępowania selekcyjnego, będą indywidualnie zawiadamiane o miejscu i terminie przeprowadzenia
kolejnego etapu poprzez kontakt określony w ofercie - mailowo lub telefonicznie (jeżeli nie wskażą adresu e-mail).

7. Oferty, o których mowa w pkt 5 oraz oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia, są niszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.

8. W przypadku przedstawienia  przez kandydata wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

9. Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z
ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne.

10. Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej
w Kielcach będzie obowiązany do złożenia oświadczeń wynikających z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna i analiza ofert,
 • sprawdzenie wiedzy merytorycznej i umiejętności kandydatów,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy ( kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie, o którym mowa w art. 144 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 813 ze zm.) w sprawie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 3 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112282"
na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
41 3642732; 41 3642733
 • Dokumenty należy złożyć do: 03.03.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 105. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować w następujący sposób:

  ·         pisemnie: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

  ·         poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, której adres dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.swietokrzyskie.kas.gov.pl w zakładce Kontakt – Dane teleadresowe;

  ·         pocztą elektroniczną na adres: ias.kielce@mf.gov.pl;

  ·         telefonicznie: (41)36-42-613

  2.       W IAS w Kielcach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.kielce@mf.gov.pl

  3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:

  - wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. art.22|  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.);

  - przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1691);

  - przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 813 ze zm.);

  - art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

  Natomiast inne dane, w tym szczególne kategorie danych osobowych, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeśli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  4.       W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

  5.       Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wybranego w naborze bądź zatwierdzenia informacji o zakończeniu naboru.

  7.       W związku z przetwarzaniem przez IAS w Kielcach, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

  8.       Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9.       W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Kielcach Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.

  10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22| Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

  11.    Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Udostępnił: Marzena Klimek

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny

Wprowadzono: 21.02.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×