Kielce - panorama
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
25-502 Kielce ul. Ignacego Paderewskiego 34A
print as PDF
Ogłoszenie nr 92983 / 17.02.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor ochrony zabytków

Do spraw: rejestru zabytków nieruchomych Wydział Zabytków Ruchomych , Rejestru Zabytków i Dotacji na Zabytki
#administracja publiczna #aktywa państwowe
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach wpisu do rejestru zabytków nieruchomych; prowadzi ten rejestr;
 • Prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków oraz współpracuje z gminami w sprawach dotyczących gminnych ewidencji zabytków;
 • Uzgadnia inwestycje w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych, znajdujących się w wojewódzkiej/gminnej ewidencji zabytków (art. 39 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane);
 • Prowadzi zbiory dokumentacji naukowo-historycznej i konserwatorskiej, z wyłączeniem zbiorów archeologicznych;
 • Prowadzi archiwum zakładowe;
 • Udostępnia dokumentacjię ze zbioru na potrzeby innych stanowisk pracy;
 • Obsługuje osoby z zewnątrz, korzystające ze zbioru dokumentacji.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie: historia sztuki, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, ochrona dóbr kultury, architektura przestrzeni kulturowych, ochrona dziedzictwa kulturowego
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa, analitycznego myślenia, obsługi komputera.
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe studia podyplomowe - archiwistyka
 • Doświadczenie zawodowe w pracy związanej z ochroną zabytków
 • prawo jazdy kat. B
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodznia zasadniczego
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "trzynastka")
 • nagrody jubileuszowe
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Stres związany z obsługą klientów.

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe : adres e-mail, numer telefonu. 

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 4 marca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 92983"
na adres:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
25-502 Kielce
ul. Ignacego Paderewskiego 34AZapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
41 330 18 02
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.03.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach z siedzibą Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach ul. Ignacego Paderewskiego 34a, 25-502 Kielce
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wuoz.kielce.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą udostępnianie osobom trzecim
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach

Udostępnił: Danuta Dziedzic

Komórka organizacyjna: Wydział Finansów, Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 17.02.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×