Biuro - zdjęcie 2
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
40-055 Katowice Poniatowskiego 31
print as PDF
Ogłoszenie nr 120909 / 17.05.2023
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor zakładów górniczych

Do spraw: elektrycznych Grupa Energomechaniczna
#administracja publiczna #BHP #gospodarka złożami kopalin
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Dążymy do poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalnego zagospodarowania złóż kopalin oraz ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz z upoważnienia Dyrektora Urzędu wydaje decyzje w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu, w tym maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych z wymaganą dokumentacją i przepisami,
 • przeprowadza analizy planów ruchu, dodatków do tych planów, projektów technicznych robót oraz innych sprawy i wniosków, w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji w tym zakresie,
 • uczestniczy w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych maszyn i urządzeń oraz obiektów budowlanych zakładów górniczych, w zakresie swojej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji w tym zakresie,
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości wraz z przygotowaniem projektów orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencję zakładów górniczych oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu,
 • nadzoruje prowadzone akcje ratownicze, w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata jako osoba dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego lub w organach nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej
 • stwierdzone kwalifikacje osoby dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej i o ochronie danych osobowych
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne - magisterskie o profilu elektrycznym
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok jako osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego
 • stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych
Co oferujemy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi przysługuje:

- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

- specjalne wynagrodzenie miesięczne za wykonywanie czynności inspekcyjno-technicznych, w zależności od udokumentowanego stażu pracy, 

- „trzynaste” wynagrodzenie,

- premie kwartalne,

- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia grupowego na życie,

- możliwość korzystania z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej,

- dofinansowanie do zakupu okularów/soczewek korekcyjnych,

- dodatkowy dzień wolny za 4 grudnia - tzw. „barbórka”

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych (wymagająca wysiłku fizycznego), częściowo na powierzchni, częściowo pod ziemią, gdzie występują:

- trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,

- szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),

- narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,

- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,

- duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,

- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne,

- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

- wyjazdy służbowe.

2. Sposób wykonywania zadań:

- dojazd do zakładów górniczych oddalonych do 80 km od siedziby Urzędu,

- pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach, schody, drabiny,

- przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych,

- przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,

- przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia.                                                                        

3. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- kontrole odbywają się w pomieszczeniach oraz rejonach zakładów górniczych, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

- stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze Urzędu.

Budynek Urzędu posiada udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami (głównie na parterze). Jest wyposażony w platformę udostępniającą poziom parteru budynku, która jest przystosowana do osób poruszających się na wózkach. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dla osób słabowidzących zastosowano oznakowania kontrastowe. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W Urzędzie można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM). 

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydatka/kandydat - zakwalifikowani - zostaną poinformowani pisemnie.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

• sprawdzenie wymagań formalnych, niezbędnych i dodatkowych - analiza dokumentów,

• sprawdzenie wiedzy - test wiedzy,

• sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zadania na komputerze,

• sprawdzenie kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa - wywiad kompetencyjny,

• sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany. 

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-07-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopię dokumentu stwierdzającego kwalifikacje osoby dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopię dokumentu stwierdzającego kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych
calendar icon

Aplikuj

do 31 maja 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 120909"
na adres:
Okręgowy Urząd Górniczy
ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 500 52 60 wew. 110
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, e-mail: ougrybnik@wug.gov.pl

  Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, e-mail: iod@wug.gov.pl

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboruInformacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom.

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  Uprawnienia:

  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  prawo do usunięcia danych osobowych; 

  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Podstawa prawna przetwarzania danych:art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Udostępnił: Lucjan Spakowski

Komórka organizacyjna: Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku

Wprowadzono: 17.05.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×