Biuro - zdjęcie 2
Komenda Miejska Policji w Rybniku
44-200 Rybnik Pl. Armii Krajowej 5
print as PDF
Ogłoszenie nr 80710 / 03.07.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: Zespołu Prezydialnego Komisariatu Policji w Czerwionce- Leszczynach Zespół Prezydialny
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno – biurową Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce – Leszczynach i jego zastępcy oraz obsługę kancelaryjno – biurową komórek komisariatu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji
 • ewidencjonuje korespondencję jawną wpływającą i wychodzącą z Komisariatu Policji w Czerwionce – Leszczynach w celu udokumentowania wpływu i wypływu tych dokumentów, stanowiących podstawę podjęcia i wykonania czynności służbowych
 • prowadzi rejestry i ewidencje pomocnicze oraz obsługuje centralę telefoniczną sekretariatu i udziela odpowiedzi na zapytania sądów, prokuratury bądź innych jednostek policji w danej sprawie w celu zapewnienia właściwej pracy komisariatu
 • rejestruje, aktualizuje i gromadzi akty prawne oraz dystrybuuje do zainteresowanych komórek organizacyjnych komisariatu w celu właściwej realizacji zadań ustawowych i poleceń przełożonych
 • odbiera i nadaje przesyłki pocztowe oraz korespondencję resortową jawną wraz z dowodami rzeczowymi
 • opracowuje i przekazuje do składnicy akt dokumentację podlegającej archiwizacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu właściwego ich przechowywania
 • sporządza wykazy zapotrzebowania na materiały biurowe, książki, rejestry, druki, środki czystości na podstawie zapotrzebowania poszczególnych komórek służbowych komisariatu w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań
 • bierze udział w inwentaryzacji mienia komisariatu w celu sprawdzenia stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym majątku
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie administracyjno – biurowe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji lub w pracy biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" / upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność komunikowania się
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • rzetelność i terminowość
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: komputera, monitora ekranowego, drukarki, kserokopiarki, telefonu, niszczarki dokumentów. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, podjazdów. Stanowisko pracy jest usytuowane na I piętrze budynku

Dodatkowe informacje

Umowa w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej do dnia 31.12.2021 roku. Wynagrodzenie zasadnicze 2800,04 ( dwa tysiące osiemset 04/100) zł brutto (mnożnik 1,3780 ) + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnych etapach selekcji.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna i test wiedzy w przypadku większej liczby kandydatów ( powyżej 5 ) w zakresie stosowania:

 • znajomości Zarządzenie Nr 20 MSWiA z dnia 19.04.2016 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt MSWiA /Dz. Urz. MSWiA 2016 poz. 20/,
 • znajomość Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych /Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67/,
 • znajomości Zarządzenia Nr 26 KGP z dnia 19.02.2018 roku w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji./Dz. Urz. KGP 2018.34/.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • podanie
 • życiorys napisany własnoręcznie
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej i pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania – RODO + oświadczenie kandydata na stanowisko pracy w Korpusie Służby Cywilnej w KMP w Rybniku
 • w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 9 lipca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Plac Armii Krajowej 5
44-200 Rybnik
lub złożyć osobiście w Zespole Prezydialnym KMP w Rybniku z dopiskiem na kopercie "Inspektor Zespołu Prezydialnego Komisariatu Policji w Czerwionce -Leszczynach KMP w Rybniku"
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 85 57 218 - 219
 • Dokumenty należy złożyć do: 09.07.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ I PRACOWNIKÓW NIE OBJĘTYCH MNOŻNIKOWYM SYSTEMEM WYNAGRADZANIA

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 roku) informuję:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji
  w Rybniku z siedzibą przy ul. Plac Armii Krajowej 5, 44-200 Rybnik, e-mail: komendant@rybnik.ka.policja.gov.pl

  Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Miejski Policji w Rybniku wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Plac Armii Krajowej 5, 44-200 Rybnik, e-mail: iod@rybnik.ka.policja.gov.pl

  Dane inspektora ochrony danych na stronie BIP KMP w Rybniku. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu procesu rekrutacyjnego do pracy w policji. Zakres danych wynika w szczególności z ustawy Kodeks Pracy, w przypadku członków członków korpusu służby cywilnej z ustawy o służbie cywilnej, a w przypadku pozostałych pracowników z ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Dane gromadzone są w ramach dokumentacji dotyczącej rekrutacji do pracy w Policji.
  W przypadku przetwarzanych danych, których zakres wykracza poza wskazany w powyższych przepisach, podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie określonych danych – art. 6 ust. 1 a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ograniczenia zakresu praw przysługujących Pani/ Panu. Ewentualne ograniczenia zakresu praw przysługujących Pani/Panu wynikają w szczególności z przepisów przywołanych powyżej. Konsekwencją odmowy podania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości realizacji określonego celu przetwarzania przez administratora, uniemożliwienie Pani/Panu jako kandydatowi do pracy w Policji skorzystanie z przysługujących mu uprawnień, jak również może stanowić zakończenie procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji. tj: do 5 lat od zakończenia procesu rekrutacji. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane oraz aktów niższego rzędu wydanych na jego podstawie. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   

  ........................………………………………

  (imię i nazwisko kandydata)

   

   

  OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY

  W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KMP W RYBNIKU

   


  W związku z dobrowolnym przystąpieniem do udziału w naborze na stanowisko inspektora w Zespole Prezydialnym KP Czerwionka - Leszczyny KMP w Rybniku, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zwanego dalej RODO (Dz.Urz. UE L z dnia 4 maja 2016 roku).

   


  …………………………              ………………………………

  (miejscowość, data) ( czytelny podpis kandydata)

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Rybniku

Udostępnił: Przemysław Wolner

Komórka organizacyjna: Zespół Łączności i Informatyki

Wprowadzono: 03.07.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×