Biuro - zdjęcie 2
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
47-400 Racibórz Ul. Dąbrowskiego 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 71615 / 30.11.2020
Dołącz do nas jako:

starszy księgowy

Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • sprawdza pod kątem rachunkowym i wprowadza na listy płac poprzez system FORTECH świadczenia pieniężne dla przewodników psów służbowych, świadczenia pieniężnych w zamian za wyżywienie w naturze dla funkcjonariuszy w celu terminowej realizacji wypłat należności. Sprawdzanie pod kątem rachunkowym i zgodności z umowami rachunków za wyżywienie cudzoziemców i zatrzymanych;
 • planuje środki finansowe w gr 5 na dany rok budżetowy, co miesiąc rozlicza wydatki, na bieżąco prowadzi księgi budżetowe z gr 5 oraz nadzoruje zawarte umowy, pod względem finansowym i wartościowym, w celu racjonalnego gospodarowania przydzielonymi środkami finansowymi;
 • prowadzi urządzenia ewidencyjne i dokumentację z zakresu ewidencji materiałowo-finansowej sprzętu żywnościowego, napojów, produktów żywnościowych, druków, formularzy, map oraz materiałów pomocniczych i środków trwałych, wystawia dokumenty przychodowo – rozchodowe w celu właściwego obiegu dokumentów i gospodarowania mieniem;
 • prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych, materiałów i innych składników majątku sekcji w oparciu o Zintegrowany System Informatyczny FORTECH oraz o system WYDATKI, wspomagający zarządzanie finansami, w celu właściwej gospodarki mieniem sekcji;
 • sporządza miesięczne zapotrzebowania na środki budżetowe, kwartalne meldunki o realizacji przedsięwzięć działu żywnościowego, analizy ekonomiczne, korekty planu finansowego w gr 5 oraz meldunki do organu nadrzędnego, w celu wykazania stopnia realizacji przydzielonych środków finansowych i wykorzystania limitów.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe z zakresu ekonomii lub finansów
 • podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych oraz ustawy o rachunkowości;
 • obsługa pakietu biurowego Ms Office (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu);
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • wykształcenie profilowane z zakresu finansów
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych, ustawy o Straży Granicznej;
Co oferujemy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”;
 • system nagród motywacyjnych;
 • świadczenia socjalne (zapomogi, pożyczki mieszkaniowe);
 • działalność kasy zapomogowo – pożyczkowej;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz pakietu medycznego na preferencyjnych warunkach;
 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość rozwoju i nauki od specjalistów.

 

Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca w godzinach ustalanych przez przełożonego na podstawie harmonogramu, praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała; miejsce pracy na 3 piętrze.

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;

• możliwość poruszania się po budynku: odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi, brak wind.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 • Proponowane wynagrodzenie brutto: 1300,00 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
 • Nabór z możliwością przeprowadzenia rekrutacji on-line. W celu przeprowadzenia rekrutacji on-line, kandydaci powinni dysponować komputerem z dostępem do Internetu wyposażonym w kamerkę internetową i mikrofon.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414 41-39, (32) 414 43-42.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019. 742 tekst jednolity wraz z późn. zm.), umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
calendar icon

Aplikuj

do 11 grudnia 2020

na adres:
Śląski Oddział Straży Granicznej
ul. Dąbrowskiego 2
47 – 400 Racibórz
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 11.12.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Udostępnił: Justyna Blicharczyk

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 30.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×