Powiewające flagi państw świata
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
47-400 Racibórz ul. Dąbrowskiego 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 104281 / 16.08.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: ochrony przeciwpożarowej w Wydziale Kontroli

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • kontrolouje i doradza pracodawcy w kwestiach przestrzegania wymagań przeciwpożarowych, techniczno – budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych. Służenie radą w zakresie wyposażenia budynków (zaopatrzenia w sprzęt ppoż.) obiektu lub terenu, którym zarządza pracodawca, dba o urządzenia gaśnicze w sposób gwarantujący ich niezawodność działania;
 • przeprowadza ćwiczebne alarmy pożarowe z udziałem współdziałających jednostek Państwowej Straży Pożarnej, w celu praktycznego przećwiczenia wymaganych zachowań funkcjonariuszy i pracowników na wypadek zagrożenia pożarowego;
 • prowadza szkolenia, udziela instruktaże pożarowe dla nowo przyjmowanych funkcjonariuszy i pracowników, w celu zapoznania z zasadami posługiwania się sprzętem gaśniczym i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • bierze udział w opracowywaniu oraz uaktualnianiu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nadzorowanych obiektów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia;
 • opracowuje analizy dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej w Oddziale, w celu przekazania Komendantowi Oddziału oraz do KGSG.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
 • posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacji do wykonywania zawodu technik pożarnictwa;
 • znajomość przepisów przeciwpożarowych;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów;
 • pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z ochroną przeciwpożarową
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Oferujemy:

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stkę”;
 • system nagród motywacyjnych;
 • działalność kasy zapomogowo – pożyczkowej;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego;
 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość rozwoju i nauki od specjalistów.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca w godzinach ustalanych przez przełożonego na podstawie harmonogramu, praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała;
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: miejsce pracy na 4 piętrze; narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
 • możliwość poruszania się po budynku: zachowana odpowiednia szerokość drzwi, brak wind oraz odpowiednio dostosowanej toalety
Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Nabór z możliwością przeprowadzenia rekrutacji on-line.
 • Proponowane wynagrodzenie brutto: 940,00 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  (32) 414 41-39.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacji do wykonywania zawodu technik pożarnictwa;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019. 742 tekst jednolity wraz z późn. zm.), umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 29 sierpnia 2022

na adres:
Śląski Oddział Straży Granicznej
ul. Dąbrowskiego 2
47 – 400 Racibórz
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 414 41 39
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 29.08.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ul. Dąbrowskiego 2, 47 – 400 Racibórz, Tel. (32) 414 40 00; e-mail: slaski@strazgraniczna.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ul. Dąbrowskiego 2, 47 – 400 Racibórz, Tel. (32) 414 41 67; e-mail: woi.slaski@strazgraniczna.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Udostępnił: Marta Bąk

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 16.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×