Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
40-024 Katowice Ul. Powstańców 41A
print as PDF
Ogłoszenie nr 119941 / 27.04.2023
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: kontroli w Zespole Kontroli
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • bierze udział z upoważnienia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kontrolach działalności organów administracji architektoniczno – budowlanej I instancji i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w celu wykonania ustalonego rocznego planu kontroli,
 • ustala i dokumentuje stan faktyczny w zakresie działalności podmiotów kontrolnych w celu dokonania oceny zgodności jej działalności z przepisami prawa,
 • ocenia zgodność kontrolowanej działalności z przepisami prawa w celu sformułowania wniosków podsumowujących prawidłowość wykonywania przez podmioty kontrolowane ich ustawowych zadań,
 • przygotowuje projekty wystąpień pokontrolnych oraz innych wystąpień kierowanych do właściwych organów w celu doprowadzenia do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolnych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata pracy w obszarze związanym z kontrolą lub audytem, na podstawie przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej lub w nadzorze budowlanym lub w administracji architektoniczno – budowlanej lub w organach kontroli państwowej.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy Prawo budowlane i procedury egzekucyjnej.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do zakupu okularów.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).
 • Dodatek za wieloletnią pracę, który przysługuje po 5 latach pracy w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1% za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • miejsce pracy na IX piętrze w siedzibie Inspektoratu,
 • wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego,
 • konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro,
 • w trakcie wykonywania czynności kontrolnych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Jeżeli złożysz oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych innej treści niż wskazane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip) Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (winb) Twoja aplikacja zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
 • Długość i rodzaj Twojego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • I etap – analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych.
 • II etap – możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy.
 • III etap – rozmowy kwalifikacyjne.
 • Nabór może być prowadzony częściowo zdalnie.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 4 maja 2023

na adres:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.
Z dopiskiem na kopercie "Nabór - starszy specjalista ds. kontroli (na zastępstwo).
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(32) 606-33-08
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.05.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe – Klauzula informacyjna

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO informuję, że:

  1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 40 – 024 Katowice, ul. Powstańców 41a.

  2.    Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Z Inspektorem Ochrony Danych, dr. Edytą Wasilewską można się kontaktować pisząc na powyższy adres lub przez pocztę elektroniczną:  iod@katowice.winb.gov.pl z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” w tytule.

  3.    Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko pracy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. b i art. 10 RODO oraz Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, i innych przepisów w celu przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów oraz dokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

  4.    Odbiorcami danych osobowych kandydatów wyłonionych do zatrudnienia mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umów powierzania.

  5.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
  międzynarodowych.

  6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy: nie dłuższy niż 3 miesięcy licząc od dnia zatrudnienia wybranego kandydata w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, w przypadku, gdy nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

  7.    Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.

  8.    Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody jest jednoznaczne z wykluczeniem Pani/Pana osoby z prowadzonej rekrutacji.

  9.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

  10. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

  11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

   

   

   

Wytworzył/odpowiada: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Udostępnił: Grażyna Znojek

Komórka organizacyjna: Stanowisko ds. kadr

Wprowadzono: 27.04.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×