Biuro - zdjęcie 2
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
40-833 Katowice Ul. Obroki 87
print as PDF
Ogłoszenie nr 73320 / 19.01.2021
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor zakładów górniczych

Do spraw: elektrycznych Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach,
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz z upoważnienia dyrektora wydaje decyzje w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych z wymaganą dokumentacją techniczno-ruchową i przepisami,
 • analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej oraz innych spraw i wniosków, w celu przygotowania projektów decyzji lub stanowisk dyrektora Urzędu,
 • uczestniczy w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych maszyn i urządzeń usytuowanych w wyrobisku zakładu górniczego oraz dopuszczeniem do użytkowania obiektów budowlanych zakładu górniczego, w zakresie swojej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji administracyjnych w powyższym zakresie,
 • opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencję zakładów górniczych oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu,
 • nadzoruje prowadzone akcje ratownicze, w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym
 • Staż pracy co najmniej 3 lata (powyżej 3 lat) jako osoba dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych lub podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego lub w organach nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego o specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • skuteczna komunikacja
 • asertywność
 • samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programu Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu elektrycznym
 • Staż pracy (powyżej 1 roku) jako osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych lub podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego,
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

· trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,

· szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),

· narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,

· narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn
i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub o wysokiej temperaturze,

· częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne,

· pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach
i nierównych powierzchniach,

·  przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych, wysokościach wymagających pozycji schylonych,

· przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia

· pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo,

· budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Dodatkowe informacje

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 788 98 51. Informacja o metodach i technikach naboru: - sprawdzenie wymagań formalnych - analiza dokumentów, - sprawdzenie wiedzy - test wiedzy, - sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze, - sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa, - sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych
calendar icon

Aplikuj

do 30 marca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 73320"
na adres:
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, ul. Obroki 87, 40-833 Katowice
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – KAT/EME/SI/B”, należy wysyłać za pośrednictwem placówek uprawnionych do świadczenia usług pocztowych na podany adres lub składać w Sekretariacie Urzędu.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 788 98 51
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.03.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, ul. Obroki 87, 40-833 Katowice
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wug.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach

Udostępnił: Agata Godlewska

Komórka organizacyjna: Administracja

Wprowadzono: 19.01.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×